Food Industry Economics

ISSN-print: 2411-4111
ISSN-online: 2312-847X
ISO: 26324:2012
Архiви

Людський потенціал: артикуляція понять

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

І. О. Седікова
http://orcid.org/0000-0001-5684-6927
Б. В. Мироненко
http://orcid.org/0000-0002-6732-9770

Анотація

За сучасних умов економічного розвитку прийнято вважати, що головним багатством будь-якої
країни є люди, тобто людський потенціал. Тому ключовим завданням будь-якого суспільства є ство-
рення умов для розкриття та розвитку людського потенціалу. В статті висвітлено основні терміни та
підходи до визначення понять людського та кадрового потенціалу. Визначено спільні риси та відмін-
ності між цими поняттями з урахуванням концепцій управління людськими ресурсами, проаналізовано
фактори і чинники їх формування. Здійснено порівняння підходів до трактування термінів «людський
потенціал» і «кадровий потенціал». У поєднанні інструментального та соціального напрямів визначен-
ня місця людини в економічному житті в результаті дослідження сформовано комплексне поняття
людського потенціалу. Питання сутності, специфіки, формування та використання людського потенці-
алу, а також його інерційність, полісуб’єктність, складність та комплексність є спірними серед науков-
ців, тому мають вагомий науковий інтерес та широкі перспективи для подальших досліджень.

Ключові слова:
людський потенціал, кадровий потенціал, людські ресурси, управління людським потенціалом, теорія управління

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Як цитувати
Седікова, І., & Мироненко, Б. (2022). Людський потенціал: артикуляція понять. Food Industry Economics, 14(3). https://doi.org/10.15673/fie.v14i3.2359
Розділ
Теоретичні та практичні аспекти менеджменту
Біографії авторів

І. О. Седікова, Одеський національний технологічний університет вул. Канатна 112, м. Одеса, Україна, 65039

докторка економічних наук, професорка
завідувачка кафедри менеджменту та логістики

Б. В. Мироненко, Одеський національний технологічний університет вул. Канатна 112, м. Одеса, Україна, 65039

асистент
кафедра менеджменту та логістики

Посилання

1.Thurow L. Investmentin Human Capital. Belmont, 1970. P. 15.
2. Краснокутська Н. С. Потенціал підприємства: формування та оцінка: навч. посіб. К. : Центр навчаль-
ної літератури, 2007. 352 с.
3. Чорнодід І.С. Соціальна конкурентоспроможність національної економіки:сутність, показники та
чинники забезпечення: монографія. Чернівці: Технодрук, 2014. 383 с.
4. Федонін О.С. Потенціал підприємства: формування та оцінка: навч. посіб. К.: КНЕУ, 2004. 316 с.
5. Амоша О.І. Людський потенціал: механізми збереження та розвитку: монографія. НАН України. Ін-т
економіки промисловості. Донецьк, 2008. 468 c.
6. Безтелесна Л. Людський розвиток: підходи до трактування суті та умов його забезпечення // Еко-
номіка України: Політико-економічний журнал. 2009 . № 7. С. 4 – 12.
7. Близнюк В. Оцінка людського потенціалу економічного зростання України: теорія та практика //
Україна: аспекти праці. 2006. № 5. С. 30–34.
8. Богиня Д.П. Основи економіки праці: навч. посіб. К. Знання-Прес, 2000. 313 с.
9. Трубич С.Ю. Соціально-економічна сутність та особливості формування людського потенціалу //
Актуальні проблеми економіки. 2006. № 4(58). С. 186–192.
10. Мартинова Л. Б. Людський потенціал та його значення у соціально-економічному розвитку країни //
International Scientificand Practical Conference «WORLD SCIENCE». 2016. Vol.2. № 2(6), February. С. 29-32.
11. Шаульська Л. В. Стратегія розвитку трудового потенціалу України: монографія. Донецьк: НАН
України, Ін-т економіки пром-ті. 2005. 502 с.