Food Industry Economics

ISSN-print: 2411-4111
ISSN-online: 2312-847X
ISO: 26324:2012
Архiви

Реформування системи публічного управління в умовах децентралізації влади

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

О. В. Ніколюк
http://orcid.org/0000-0002-1665-0361
Б. В. Мироненко
http://orcid.org/0000-0002-6732-9770
В. П. Кирилова
http://orcid.org/0000-0003-1142-8849

Анотація

Стратегічні напрямки розвитку України в умовах євроінтеграції потребує нового концептуаль-
ного базису інституалізації влади, імплементації інноваційної моделі публічного управління. Узагаль-
нено нормативно-правові умови, які є актуальними для проведення модернізації діючої в Україні сис-
теми публічного управління у контексті проведення імплементації засад публічного управління. Пред-
ставлено перспективні напрямки проведення децентралізації в Україні: 1) організація деконцентрації
владних повноважень й ресурсів, їх законодавчо визначена передача від певних центральних органів
публічного управління до необхідних місцевих органів публічного управління; 2) імплементація засад
щодо деволюції влади; 3) визначені владні повноваження й ресурси певним чином розподілятимуться
між державними органами публічної влади, самоврядними організаціями та ринковими й громадськи-
ми структурами; 4) забезпечення дотримання новітніх моделей щодо публічного управління, сформо-
ваних на засадах концепції Нового публічного управління.

Ключові слова:
публічне управління, децентралізація, реформування, євроінтеграція, розвиток

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Як цитувати
Ніколюк, О., Мироненко, Б., & Кирилова, В. (2022). Реформування системи публічного управління в умовах децентралізації влади. Food Industry Economics, 14(2). https://doi.org/10.15673/fie.v14i2.2327
Розділ
Особливості функціонування і розвитку механізмів публічного управління та адміні
Біографії авторів

О. В. Ніколюк, Одеський національний технологічний університет вул. Канатна 112, м. Одеса, Україна, 65039

докторка економічних наук, професорка
кафедра публічного управління та адміністрування

Б. В. Мироненко, Одеський національний технологічний університет вул. Канатна 112, м. Одеса, Україна, 65039

асистент
кафедра публічного управління та адміністрування

В. П. Кирилова, Одеський національний технологічний університет вул. Канатна 112, м. Одеса, Україна, 65039

магістрант
кафедра публічного управління та адміністрування

Посилання

1. Katsamunska P. Classical and Modern Approaches to Public Administration // Economic Alternatives. 2012.
№1. P. 74-81.
2. Данилишин Б. М., Пилипівв В.В. Децентралізація у країнах ЄС: уроки для України // Регіональна
економіка. 2016. № 1. С. 5-11.
3. Бакуменко В.Д., Попов С.А. Парадигма інноваційного розвитку суспільства: сучасні концепції ре-
формування публічного управління // Ефективність публічного управління. 2015. Вип. 43. С. 21 -28.
4. Пухтинський М. Засади децентралізації публічної влади // Віче. 2015. №12. С. 29-31.
5. Мельничук А., Остапенко П. Децентралізація влади: реформа № 1 [аналітичні записки]. К.: ЦОП
«Глобус» ФОП Кравченко Я.О. 2016. 35 с.
6. Boggero Giovanni (Università degli Studi di Torino). Constitutional Principles of Local Self-Government in
Europe. Leiden, Netherlands; Boston: Brill, 2017. 334 p. doi: 10.1163/9789004347243
7. Faguet Jean-Paul. Decentralization and Governance. World Development. 2014. Vol. 53. P. 2-13.
doi:10.1016/j.worlddev.2013.01.002
8. Савенко І.І., Ніколюк О.В., Корсікова Н.М. Розбудова публічного управління та адміністрування:
вимоги часу: колективна монографія / ред. кол.: І.І. Савенко, О.В. Ніколюк, Н.М. Корсікова. Одеська націо-
нальна академія харчових технологій. Одеса: Друк Південь, Сімекс-прінт, 2021. 324 с.
9. Андрійчук Ю.М. Децентралізація та збалансованість публічного управління регіональним і місцевим
розвитком: позитиви реформування та нові горизонти в Україні // Наукові записки Інституту законодавства
Верховної Ради України. 2019. № 2. С. 144-150. doi.org/10.32886/instzak.2019.02.15
10. Жаліло Я.А. та ін. Децентралізація влади: порядок денний на середньострокову перспективу: аналіт.
доповідь. Київ: НІСД. 2019. 192 с.