Food Industry Economics

ISSN-print: 2411-4111
ISSN-online: 2312-847X
ISO: 26324:2012
Архiви

Система управління розвитком ринку продукції птахівництва

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

О. В. Ніколюк
http://orcid.org/0000-0002-1665-0361
Т. В. Савченко
http://orcid.org/0000-0001-7990-1570
Т. В. Бордун
http://orcid.org/0000-0001-9522-5090

Анотація

Стаття присвячена оцінці стану функціонування ринку продукції птахівництва в Україні та обґрунту-
ванню стратегічних векторів щодо розвитку. Ідентифіковано, що не стабільний стан соціально-
економічного розвитку України, низький рівень щодо концентрації капіталу в сільському господарстві,
диспаритет цін між продукцією птахівництва та промисловості і його наслідки зумовили значні про-
блеми у функціонуванні ринку продукції птахівництва. Обґрунтована необхідність формування системи
управління розвитком ринку продукції птахівництва. Доведено необхідність вдосконалення концептуального
базису стратегічного управління розвитком ринку продукції птахівництва в частині обґрунтування траєкторії
для переходу від ресурсної моделі функціонування галузі до інноваційно орієнтованої. Актуалізовано пи-
тання інтеграції просвітницької діяльності у виробничі процеси щодо доступних економічно ефектив-
них технологій, які можна використовувати для підвищення продуктивності та зменшення наванта-
ження на фермерів.

Ключові слова:
стратегічне управління, ринок продукції птахівництва, інноваційний розвиток, система, технології

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Як цитувати
Ніколюк, О., Савченко, Т., & Бордун, Т. (2022). Система управління розвитком ринку продукції птахівництва. Food Industry Economics, 14(3). https://doi.org/10.15673/fie.v14i3.2357
Розділ
Формування та розвиток ринку продуктів харчування
Біографії авторів

О. В. Ніколюк, Одеський національний технологічний університет вул. Канатна 112, м. Одеса, Україна, 65039

докторка економічних наук, професорка
завідувачка кафедри публічного управлін-
ня та адміністрування

Т. В. Савченко, Одеський національний технологічний університет вул. Канатна 112, м. Одеса, Україна, 65039

кандидат економічних наук, доцент
кафедра маркетингу, підприємництва і торгівлі

Т. В. Бордун, Одеський національний технологічний університет вул. Канатна 112, м. Одеса, Україна, 65039

кандидат технічних наук, доцент
кафедра технології зерна і комбікормів

Посилання

1. Беженар І.М., Васюта Т.М. Стан та перспективи розвитку птахівництва в Україні // Агросвіт. 2015.
№ 18. С. 41 -51.
2. Прямухіна Н.В., Салькова І.Ю. Стан ринку яєць в Україні та перешкоди його ефективному розвитку
// Економіка. Фінанси. Менеджмент: актуальні питання науки і практики. 2019. № 4. С. 19-25.
3. Ставська Ю.В. Передумови розвитку підприємств галузі птахівництва в умовах глобалізації агроп-
родовольчого ринку // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Сер. Економіка і менедж-
мент. 2015. Вип. 10. С. 171 -174.
4. Лаготюк В.О. Особливості формування стратегії забезпечення конкурентоспроможності підпри-
ємств галузі птахівництва залежно від купівельної спроможності споживачів // Агросвіт. 2020. № 1. С. 77-82.
5. Яців І., Завірюха А. Конкурентоспроможність української продукції птахівництва на зовнішніх рин-
ках // Аграрна економіка. 2014. Т. 7, № 3-4. С. 72-78.
6. Гаврик О.Ю. Зарубіжний досвід організації птахівничого бізнесу та напрями його адаптації у вітчи-
зняній практиці // Економіка та управління АПК. 2015. № 2. С. 136-143.
7. Янишин Я., Булик О. Теоретичні аспекти організаційно-економічного механізму ефективного роз-
витку птахівництва // Аграрна економіка. 2015. Т. 8, № 1 -2. С. 60-65.
8. Прокопишин О.С. Забезпечення конкурентоспроможності продукції вітчизняних підприємств птахі-
вництва // Вісник Сумського національного аграрного університету. Серія: Економіка і менеджмент. 2019. Вип.
1. С. 26-30. doi: 10.32845/bsnau.2019.1.5
9. Буряк Р.І. Дослідження та прогнозування кон'юнктури ринку продукції птахівництва України // На-
уковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України. Сер. Економіка, аграр-
ний менеджмент, бізнес. 2017. Вип. 260. С. 41 -53.
10. Дяченко О.В. Перспективи вдосконалення конкурентоспроможності птахівничих підприємств яєч-
ного напрямку // Економіка. Фінанси. Право. 2020. № 7. С. 18-22.
11. Аверчева Н.О. Економічні проблеми і перспективи європейської інтеграції м'ясного птахівництва
України // Науковий вісник Ужгородського національного університету. Сер.Міжнародні економічні відносини
та світове господарство. 2016. Вип. 10 (1). С. 6-10.
12. Рівень рентабельності виробництва продукції сільського господарства в сільськогосподарських під-
приємствах. Державна служба статистики України: веб-сайт. 2021. URL: http://www.ukrstat.gov.ua (дата зве-
рнення: 26.07.2022)