Food Industry Economics

ISSN-print: 2411-4111
ISSN-online: 2312-847X
ISO: 26324:2012
Архiви

Адаптивні заходи селективного регулювання агропродовольчих ринків одеського регіону в умовах нестабільності*

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

О. В. Нікішина
http://orcid.org/0000-0002-7172-3551
М. Л. Тараканов
http://orcid.org/0000-0002-3827-2373
П. О. Антонюк
http://orcid.org/0000-0002-8100-2563
Т. П. Лозова
http://orcid.org/0000-0002-4896-1930

Анотація

У статті розроблено комплекс адаптивних заходів регулювання розвитку головних агропродово-
льчих ринків Одеського регіону (ринків зерна, зернових і хлібних продуктів, м'ясо-молочної, олійно-
жирової, плодово-овочевої та сокової продукції) в умовах нестабільності на засадах селективного й від-
творювального підходів. Визначено ключові проблеми розвитку стратегічних товарних ринків, обґрунто-
вано адаптивні регуляторні заходи, цілеспрямовано зорієнтовані на селективну підтримку базових ланок
(«точок» зростання) та формування завершених ланцюгів вартості для нарощування ринкової доданої
вартості. Особливу увагу приділено питанням сировинного забезпечення переробних підприємств, від-
новленню економічних зв’язків між суб’єктами сировинної та переробної ланок, формуванню багатофун-
кціональних кооперативів для первинної доробки й зберігання сировини на ринках з домінуючою част-
кою господарств населення, більш об’єктивному перерозподілу доданої вартості між ланками ринкового
ланцюга. Наголошено, що в умовах воєнного стану та повоєнного відновлення економіки експорт сиро-
винних товарів доцільно здійснювати за залишковим принципом та запровадити обґрунтовані обсяги
квот на експорт стратегічних видів продовольства з України. Показано, що реалізація комплексу адапти-
вних заходів сприятиме досягненню резильєнтності агропродовольчих ринків, яка, в свою чергу, є ката-
лізатором і фундаментом продовольчої безпеки держави та її регіонів.

Ключові слова:
агропродовольчі ринки, адаптивні заходи, селективне регулювання, регіон, продовольча безпека, ланки, завершені ланцюги, додана вартість, ринкова резильєнтність

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Як цитувати
Нікішина, О., Тараканов, М., Антонюк, П., & Лозова, Т. (2022). Адаптивні заходи селективного регулювання агропродовольчих ринків одеського регіону в умовах нестабільності*. Food Industry Economics, 14(1). https://doi.org/10.15673/fie.v14i1.2266
Розділ
Формування та розвиток ринку продуктів харчування
Біографії авторів

О. В. Нікішина, ДУ «Інститут ринку та економіко-екологічних досліджень НАН України» Французький бульвар, 29, м. Одеса, Україна, 65044

доктор економічних наук,
старший науковий співробітник
завідувачка відділу ринкових механізмів та структур

М. Л. Тараканов, ДУ «Інститут ринку та економіко-екологічних досліджень НАН України» Французький бульвар, 29, м. Одеса, Україна, 65044

кандидат економічних наук,
старший науковий співробітник
відділ ринкових механізмів та структур

П. О. Антонюк, ДУ «Інститут ринку та економіко-екологічних досліджень НАН України» Французький бульвар, 29, м. Одеса, Україна, 65044

кандидат економічних наук,
старший науковий співробітник
відділ ринкових механізмів і структур

Т. П. Лозова, ДУ «Інститут ринку та економіко-екологічних досліджень НАН України» Французький бульвар, 29, м. Одеса, Україна, 65044

кандидат економічних наук,
науковий співробітник,
відділ ринкових механізмів та структур

Посилання

1. Інтеграційні механізми розвитку товарних ринків: монографія / Буркинський Б.В., Лисюк В.М. та
ін.; за ред. Б.В. Буркинського. Одеса: ІПРЕЕД НАН України, 2019. 387 с.
2. Кулаковська Т.А. Державне антициклічне регулювання розвитку агропродовольчого сектору Украї-
ни: теорія, методологія, практика: монографія. Одеса: Астропринт, 2019. 392 с.
3. Ринки реального сектора економіки України: структурно-інституційний аналіз / Точилін В.В., Ос-
ташко Т. О, Пустовойт О.В. та ін.; за ред. В. О. Точиліна. К.: ІЕП НАН України, 2009. 640 с.
4. Сучасний стан галузей національної економіки України: проблеми та шляхи їх вирішення: моног-
рафія / Савенко І.І., Седікова І.О. та ін.; за ред. І. І. Савенка, І. О. Седікової. Харків: ТОВ «Пром-Арт», 2018.
433 с.
5. Офіційний сайт Державної служби статистики України. URL: http://www.ukrstat.gov.ua/ (дата звер-
нення: 2.03.2022)
6. Офіційний сайт Головного управління статистики Одеської області. URL:
http://www.od.ukrstat.gov.ua/ (дата звернення: 2.03.2022)
7. Статистичний щорічник України за 2020 рік. За ред. І.Є. Вернера. Київ: Державна служба статисти-
ки України, 2021. 455 с.
8. Сільське господарство України 2020: статистичний збірник. Відп. за вип. О. Прокопенко. К: Держа-
вна служба статистики України, 2021. 232 с.
9. Сільське господарство України 2019: статистичний збірник. Відп. за вип. О. Прокопенко. К: Держа-
вна служба статистики України, 2020. 230 с.
10. Про затвердження переліків товарів, експорт та імпорт яких підлягає ліцензуванню, та квот на 2022
рік: Постанова Кабінету Міністрів України від 29 грудня 2021 р. № 1424. за станом на 12.03.2022 р., підстава
259-2022-п. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1424-2021 -%D0%BF#Text (дата звернення: 12.03.2022)
11. Щодо забезпечення стабільної роботи виробників продовольства в умовах воєнного стану: Постано-
ва Кабінету Міністрів України від 22 лютого 2022 р. № 160. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/160-2022-
%D0%BF#Text (дата звернення: 2.03.2022)
12. Нікішина О.В., Тараканов М.Л. Механізми формування відтворювальної логістики ринку молока та
молочної продукції в Україні. Економічні інновації: зб. наук. праць. Одеса: ІПРЕЕД НАН України, 2020. Т.22.
Вип. 4 (77). С.116-127. https://doi.org/10.31520/ei.2020.22.4(77).116-1 27. URL: http://eijournal.com/index.php/journal/article/view/889 (дата звернення: 2.03.2022)
13. Офіційний сайт Укроліїпром. Рейтинги виробників олії у 2020 р. URL:
https://ukroilprom.org.ua/news/reytyngy-vyrobnykiv-oliy-u-2020-rotsi-246/ (дата звернення: 2.03.2022)
14. Податковий кодекс України №2755-VI від 02.12.2010 р. за станом на 05.04.2022, підстава 2142-ІХ.
URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-17#Text (дата звернення: 2.03.2022)
15. Офіційний сайт Міністерства аграрної політики та продовольства України. URL:
https://minagro.gov.ua/ (дата звернення: 10.03.2022)
16. Nikishyna O.V., Lozova T.P. Formation of effective cooperative value chains on the agricultural food
markets of Ukraine. Економічні інновації: зб. наук. праць. Одеса: ІПРЕЕД НАН України, 2021. Т.23. Вип. 1 (78).
С.152-161. https://doi.org/10.31520/ei.2021.23.1(78).152-161. URL: http://eijournal.com/index.php/journal/article/view/922/368 (дата звернення: 4.03.2022)
17. Божок Є., Пирожков С., Хамітов Н. Резильєнтність: стратегія виживання в умовах гібридних загроз.
URL: https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3265105-rezilentnist-strategia-vizivanna-v-umovah-gibridnihzagroz.html (дата звернення: 4.03.2022)