Food Industry Economics

ISSN-print: 2411-4111
ISSN-online: 2312-847X
ISO: 26324:2012
Архiви

Методичні рекомендації до оцінки соціально відповідального бізнесу в переробній промисловості України на засадах екологізації

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

О. В. Нікішина
http://orcid.org/0000-0002-7172-3551

Анотація

У статті обґрунтовано доцільність оцінки екологічної компоненти соціально відповідального біз-
несу на макрорівні в координатах сталого розвитку держави відповідно до сучасного наукового підходу.
Розроблено методичні рекомендації до оцінки соціальної відповідальності суб’єктів переробної промис-
ловості та систему економіко-екологічних індикаторів сталого розвитку. Авторський внесок в оціночну
систему визначається секторальними індикаторами ресурсної та екологічної ємності валової доданої
вартості, а також специфічними індикаторами, що поєднують інвестиційну та екологічну складові. На
основі розроблених методичних рекомендацій проведено оцінку екологічної компоненти соціально від-
повідального бізнесу в переробній промисловості України, експертну та комплексну оцінку позиціювання
сектору за його внеском у сталий розвиток держави. Визначено сучасні тренди сталого розвитку пере-
робного сектору, обґрунтовано головні напрями і заходи розвитку соціально відповідального бізнесу в
умовах нестабільності.

Ключові слова:
переробний сектор, соціально відповідальний бізнес, природне середовище, сталий розвиток, оцінка, індикатори, валова додана вартість, екологічна ємність

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Як цитувати
Нікішина, О. (2022). Методичні рекомендації до оцінки соціально відповідального бізнесу в переробній промисловості України на засадах екологізації. Food Industry Economics, 14(1). https://doi.org/10.15673/fie.v14i1.2270
Розділ
Економіко-екологічні проблеми
Біографія автора

О. В. Нікішина, ДУ «Інститут ринку та економіко-екологічних досліджень НАН України» Французький бульвар, 29, м. Одеса, Україна, 65044

доктор економічних наук,
старший науковий співробітник
завідувачка відділу ринкових механізмів та структур

Посилання

1. Концепція реалізації державної політики у сфері сприяння розвитку соціально відповідального бізне-
су в Україні на період до 2030 р. Схвалено розпорядженням Кабінету Міністрів України від 24.01.2020 р. №66-
р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/66-2020-%D1%80#Text (дата звернення: 4.02.2022)
2. Мостепанюк А.В. Сутність, принципи та методи реалізації корпоративної соціальної відповідальності
в сучасній ринковій економіці. Бізнес-Інформ. 2019. №11. С.13-20. doi: 10.32983/2222-4459-2019-11 -13-22
3. Мельник С. Становлення соціально орієнтованого бізнесу в Україні як складова державної соціаль-
ної політики. Україна: аспекти праці. 2008. №5. С.32-36.
4. Гальчак Х.Р. Забезпечення сталого розвитку підприємства як основа формування соціальної відпо-
відальності. Вісник Національного університету «Львівська політехніка». 2016. №847. С.69-74.
5. Стандарт ISO 26000. Настанова по соціальній відповідальності. URL:
https://aop.nmu.org.ua/ua/metodicki/specialist/opg/lzi/zakon/ (дата звернення: 4.02.2022)
6. Смачило В.В., Баляба В.О. Оцінка соціальної відповідальності будівельних підприємств. Економіка:
реалії часу. 2015. №6 (22). С.162-169.
7. Цілі Сталого Розвитку: Україна: Національна доповідь 2017. Міністерство економічного розвитку і
торгівлі України, 2017. 176 с.
8. Буркинський Б.В., Нікішина О.В., Чеботарьова Н.Й. Методичні положення щодо діагностики домі-
нант інвестиційно-інноваційної політики природокористування в секторальному вимірі: наук. доповідь. Одеса:
ІПРЕЕД НАН України, 2021. 108 с.
9. Офіційний сайт Державної служби статистики України. URL: http://www.ukrstat.gov.ua/ (дата звер-
нення: 4.02.2022)
10. Довкілля України за 2018 рік: статистичний збірник / за ред. О. М. Прокопенко. Київ: Державна
служба статистики України, 2019. 214 с.
11. Довкілля України за 2019 рік: статистичний збірник / за ред. О. М. Прокопенко. Київ: Державна
служба статистики України, 2019. 214 с.
12. Капітальні інвестиції на охорону навколишнього природного середовища за видами економічної ді-
яльності з розподілом за видами природоохоронних заходів у 2018, 2019 році. URL: http://www.ukrstat.gov.ua/
(дата звернення: 4.02.2022)
13. Цілі сталого розвитку Україна 2020 р.: моніторинговий звіт. К.: Державна служба статистики Украї-
ни, ЮНІСЕФ. 92 с.
14. Цілі сталого розвитку Україна 2019 р.: моніторинговий звіт. К.: Державна служба статистики Украї-
ни, ЮНІСЕФ. 92 с.
15. Статистичний щорічник України за 2019 рік / за ред. І.Є.Вернера. Київ: Державна служба статисти-
ки України, 2020. 465 с.
16. Нікішина О.В. Діагностика екологічної ємності національної економіки у секторальному вимірі.
Food Industry Economics. 2021. 13 (1). С.49-61 URL:
https://journals.onaft.edu.ua/index.php/fie/article/view/1988/2186. doi: 10.15673/fie.v13i1.1988 (дата звернення:
4.02.2022)

Найчастіше прочитані статті того самого автора (ів)