Food Industry Economics

ISSN-print: 2411-4111
ISSN-online: 2312-847X
ISO: 26324:2012
Архiви

Стійкість функціонування ринку молочних продуктів у системі вертикально суміжних ринків України

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

О. В. Нікішина
http://orcid.org/0000-0002-7172-3551
М. Л. Тараканов
http://orcid.org/0000-0002-3827-2373
Д. О. Бочкарьов
https://orcid.org/0000-0001-5866-967X
Н. Й. Чеботарьова
http://orcid.org/0000-0003-1790-5925

Анотація

Стаття присвячена актуальному питанню забезпечення стійкості функціонування ринку молоч-
них продуктів України на засадах використання потенціалу вертикально суміжних ринків. Проведено
ідентифікацію етапів функціонування ринку молочних продуктів у довоєнний і воєнний період, дослі-
джено та систематизовано ринкові тенденції у розрізі певних етапів. Визначено базові показники ре-
левантного ринку, зокрема ємність, ступінь відкритості ринку, динаміку та структуру обсягів виробниц-
тва, експорту та імпорту основних видів молочної продукції, цінові співвідношення. Обґрунтовано
пріоритетний напрям забезпечення стійкості функціонування ринку шляхом формування у малих міс-
тах та районах зі складною логістикою локальних мереж сімейних молочних ферм із завершеним відт-
ворювальним циклом товароруху на випадок порушень логістичних зв’язків із традиційними постача-
льниками молочних товарів – молокопереробними підприємствами. Розвинуто науково-прикладні за-
сади створення локальних центрів переробки та реалізації молочних продуктів місцевому населенню
в залежності від регіональних особливостей молочного тваринництва.

Ключові слова:
ринок молочних продуктів, стійкість, вертикально суміжні ринки, нижньосуміжний ринок сировини, верхньосуміжний ринок реалізації товарів, експорт та імпорт, регулювання, сімейні молочні ферми

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Як цитувати
Нікішина, О., Тараканов, М., Бочкарьов, Д., & Чеботарьова, Н. (2022). Стійкість функціонування ринку молочних продуктів у системі вертикально суміжних ринків України. Food Industry Economics, 14(3). https://doi.org/10.15673/fie.v14i3.2356
Розділ
Формування та розвиток ринку продуктів харчування
Біографії авторів

О. В. Нікішина, ДУ «Інститут ринку та економіко-екологічних досліджень НАН України» Французький бульвар, 29, м. Одеса, Україна, 65044

доктор економічних наук,
старший науковий співробітник
завідувачка відділу ринкових механізмів та структур

М. Л. Тараканов, ДУ «Інститут ринку та економіко-екологічних досліджень НАН України» Французький бульвар, 29, м. Одеса, Україна, 65044

кандидат економічних наук,
старший науковий співробітник
відділ ринкових механізмів та структур

Д. О. Бочкарьов, ДУ «Інститут ринку та економіко-екологічних досліджень НАН України» Французький бульвар, 29, м. Одеса, Україна, 65044

кандидат економічних наук, науковий співробітник
докторант відділу ринкових механізмів та структур

Н. Й. Чеботарьова, ДУ «Інститут ринку та економіко-екологічних досліджень НАН України» Французький бульвар, 29, м. Одеса, Україна, 65044

аспірант
відділ ринкових механізмів та структур

Посилання

1. Дацюк-Томчук М.Б. Удосконалення взаємовідносинучасників ринків молочних товарів // Ефекти-
вна економіка. № 2. 2014. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=2771 (дата звернення: 31.07.2022)
2. Заїнчковський А.О., Кривун М.В. Ефективність господарського механізму взаємодії учасників мо-
лочного ринку та функціонування молокопереробних підприємств. Економіка АПК. 2021. № 10. С. 30-42. doi:
https://doi.org/10.32317/2221 -1055.202110030
3. Козак О.А. Оцінка ролі та значення молокопродуктового підкомплексу для вирішення продоволь-
чого забезпечення та національної економіки // Економіка АПК. 2020. № 11. С. 39-51. doi:
https://doi.org/10.32317/2221 -1055.202011039 (дата звернення: 31.07.2022)
4. Купріянчик І. П. Концепція розвитку сімейних фермерських господарств в Україні з досвіду зару-
біжних країн // Управління земельними ресурсами та землеустрій. 2016. № 1 -2. С. 32 – 40.
5. Семенда Д.К., Семенда О.В. Державна підтримка у відновленні галузі молочного скотарства.
Уманський національний університет садівництва. 2018. № 3. С. 377-380.
Спаський Г.В. Розвиток сімейних фермерських господарств в Україні та зарубіжний досвід їх функціо-
нування // Економіка АПК. 2019. № 7. С. 73-82. doi: 10.32317/2221 -1055.201907073
6. Нікішина О.В., Тараканов М.Л. Механізми формування відтворювальної логістики ринку молока
та молочної продукції в Україні // Економічні інновації: зб. наук. праць. Одеса: ІПРЕЕД НАН України, 2020.
Т.22.Вип. 4 (77). С.116-127. https://doi.org/10.31520/ei.2020.22.4(77).116-1 27. URL: doi:
10.31520/ei.2020.22.4(77).116-127 (дата звернення: 31.07.2022)
7. Організаційно-економічні механізми формування ефективної логістики товарних ринків: моног-
рафія / за ред. Буркинського Б.В., Нікішиної О.В. Одеса: ІПРЕЕД НАН України, 2021. 264 с.
8. Чагаровський В. Молочна галузь України та її майбутнє через 10 років: проблеми, національна
програма розвитку та державна підтримка. 29.09.2020. Агрополіт: веб-сайт. URL: https://agropolit.com/blog/41 2-
molochna-galuz-ukrayini-ta-yiyi-maybutnye-cherez-10-rokiv-problemi-natsionalna-programa-rozvitku-ta-derjavnapidtrimka (дата звернення 29.07.2022).
9. Статистичний щорічник України за 2020 р. / за ред. І.Є. Вернера. Київ: Державна служба статис-
тики України, 2021. 455 с.
10. Тваринництво України 2021 / за ред. О. Прокопенка. Київ: Державна служба статистики України,
2022. 158 с.
11. Офіційний сайт Державної служби статистики України. Зовнішньоекономічна діяльність: [Веб-
сайт]. URL: http://www.ukrstat.gov.ua/ (дата звернення 31.07.2022)
12. Частка екстра ґатунку за п’ять років зросла на 12,4%. Офіційний сайт Асоціації виробників молока:
веб-сайт. 14.02.2019. URL: https://avm-ua.org/uk/post/castka-ekstra-gatunku-za-pat-rokiv-zrosla-na-124 (дата звер-
нення 29.07.2022).
13. Рік новий, а тренди старі: поголів’я корів продовжує зменшуватися. Офіційний сайт Асоціації ви-
робників молока: веб-сайт. 18.03.2020. URL: http://www.avm-ua.org/uk/post/rik-novij-a-trendi-stari-pogoliva-korivprodovzue-zmensuvatisa/ (дата звернення 29.07.2022)
14. Більшість молокопереробних підприємств працює у збиток – експерт. Банкрутство ліквідація в
Україні: веб-сайт. 3.12.2021. URL: https://bankruptcy-ua.com/news/18191 (дата звернення 29.07.2022).
15. Чагаровський В.: щороку в Україні зникає 1 велике молокопереробне підприємство. 2.06.2020.
URL: https://agropolit.com/interview/748-vadim-chagarovskiy-schoroku-v-ukrayini-znikaye-1 -velikemolokopererobne-pidpriyemstvo (дата звернення 29.07.2022).
16. З 1 січня 2020 року заводи не прийматимуть другий ґатунок молока. Офіційний сайт MilkUA.info:
веб-сайт. 30.11 .2019. URL: http://milkua.info/uk/post/z-1 -sicna-2020-roku-zavodi-ne-prijmatimut-drugij-gatunokmoloka/ (дата звернення 29.07.2022).
17. Закупівельні ціни на молоко в Україні перевищують середньоєвропейські на 25%. Агрополіт: веб-
сайт. 8.11 .2021 . URL: https://agropolit.com/news/22336-zakupivelni-tsini-na-moloko-v-ukrayini-perevischuyutserednoyevropeyski-na-25 (дата звернення 29.07.2022).
18. Україні прогнозують «молочний бум» у випадку підтримки сімейних ферм. Укрінформ: веб-сайт.
13.02.2020. URL:https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2875670-ukraini-prognozuut-molocnij-bum-u-vipadkupidtrimki-simejnih-ferm.html/ (дата звернення 29.07.2022).
19. Про сільськогосподарську кооперацію: Закон України № 819-ІХ. від 21.07.2020 за станом на
24.07.2021, підстава 1601 -ІХ. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/819-20#Text (дата звернення 31.07.2022)
20. Знайомство з проєктом «Сімейні молочні ферми». Харчові технології: веб-сайт. 18.10.2021. URL:
https://harch.tech/2021/10/18/smf/ (дата звернення 29.07.2022).
21. Закон про внутрішню торгівлю – шанс для українських виробників уникнути тиску з боку торго-
вельних мереж. Агрополіт: веб-сайт. 25.01.2022. URL: https://agropolit.com/spetsproekty/940-zakon-provnutrishnyu-torgivlyu--shans-dlya-ukrayinskih-virobnikiv-protistoyati-tisku-z-boku-torgovelnih-merej (дата звернення
29.07.2022).
22. Як війна-2022 змінює ринок молока в Україні. Земляк: веб-сайт. 20.05.2022. URL:
https://zemliak.com/biznes/2590-yak-viyna-2022-zminyuye-rinok-moloka-v-ukrajini (дата звернення 29.07.2022).
23. Виробники сиру скорочують виробництво через низький попит. Delo.ua: веб-сайт. 6.07.2022. URL:
https://delo.ua/uk/agro/virobniki-siru-skorocuyut-virobnictvo-cerez-nizkii-popit-400815/ (дата звернення 29.07.2022).
24. Щодо забезпечення стабільної роботи виробників продовольства в умовах воєнного стану: Постанова
Кабінету Міністрів України від 26.02.2022 р. № 160. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/160-2022-
%D0%BF#Text (дата звернення 31.07.2022).