Food Industry Economics

ISSN-print: 2411-4111
ISSN-online: 2312-847X
ISO: 26324:2012
Архiви

Інструменти державного маркетингу, як складова селективного регулювання товарних ринків в умовах нестабільності

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

О. В. Нікішина
http://orcid.org/0000-0002-7172-3551
М. Л. Тараканов
http://orcid.org/0000-0002-3827-2373
О. О. Зеркіна
http://orcid.org/0000-0002-2500-3959

Анотація

У статті розроблено теоретичні і прикладні засади державного маркетингу в ринковому вимірі, як
складової адаптивних механізмів селективного регулювання товарних ринків в умовах нестабільності.
Обґрунтовано теоретичну сутність державного маркетингу, проведено порівняльну характеристику мік-
ромаркетингу та державного маркетингу в ринковій площині, встановлено бінарність його соціально-
виробничої мети. Наголошено, що в умовах існуючих збутових і територіальних обмежень завдання за-
безпечення фізичної й економічної доступності товарів першої необхідності для населення обумовлює
необхідність застосування інструментів державного маркетингу, які мають соціально орієнтовану спря-
мованість та адаптивний характер. Обґрунтовано, що для зменшення існуючих зовнішньоторговельних
дисбалансів в повоєнний період доцільно поетапно впроваджувати адаптивні механізми й заходи дер-
жавного маркетингу. Визначено сутність головних інструментів державного маркетингу для підтримки
національних експортерів переробних товарів з урахуванням іноземного досвіду, зокрема, інструментів
інформаційної, збутової, фінансової та комунікаційної підтримки. Наголошено, що в умовах нестабільно-
сті інструменти державного маркетингу повинні носити адаптивний характер, тобто гнучко й оперативно
модернізувати систему державного впливу на ринкові процеси відтворення, а також формувати адапти-
вні системи товарних ринків, які здатні впливати на параметри процесів відтворення.

Ключові слова:
товарні ринки, селективне регулювання, державний маркетинг, інструменти, адаптивні механізми, підтримка експортерів товарів, нестабільність

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Як цитувати
Нікішина, О., Тараканов, М., & Зеркіна, О. (2022). Інструменти державного маркетингу, як складова селективного регулювання товарних ринків в умовах нестабільності. Food Industry Economics, 14(3). https://doi.org/10.15673/fie.v14i3.2361
Розділ
Актуальні аспекти маркетингової діяльності
Біографії авторів

О. В. Нікішина, ДУ «Інститут ринку та економіко-екологічних досліджень НАН України» Французький бульвар, 29, м. Одеса, Україна, 65044

доктор економічних наук,
старший науковий співробітник
завідувачка відділом ринкових механізмів та структур

М. Л. Тараканов, ДУ «Інститут ринку та економіко-екологічних досліджень НАН України» Французький бульвар, 29, м. Одеса, Україна, 65044

кандидат економічних наук,
старший науковий співробітник
відділ ринкових механізмів та структур

О. О. Зеркіна, ДУ «Інститут ринку та економіко-екологічних досліджень НАН України» Французький бульвар, 29, м. Одеса, Україна, 65044

кандидат економічних наук, доцент,
здобувачка відділу ринкових механізмів та структур

Посилання

1. Агарков О.А. Концепція соціально-державного маркетингу. Грані: наук.-теорет. і громад.-політ.
альманах. Д.: Дніпропетр. нац. ун.-т., 2009. №2. С.70-74.
2. Лоусон Р. Поведение потребителей. Теория маркетинга / под ред. М.Бейкера. СПб.: Питер, 2002.
С.191 -125.
3. Окландер М. А. О государственном маркетинговом регулировании // Экономика Украины. 2003.
№4. С.80-81.
4. Портер М. Международная конкуренция / Портер М. ; пер. с англ. под ред. В.И. Щетинина. М.:
Международные отношения, 1993. 896с.
5. Романенко К. Роль маркетингу в державному управлінні. URL:
http://www.dridu.dp.ua/vidavnictvo/2010/2010_01(4)/10rkmmdu.pdf (дата звернення 2.07.2022)
6. Ромат Є.В. Маркетинг у державному управлінні // Маркетинг в Україні. 2003. №4. С.32-35.
7. Про національну безпеку України: Закон України № 2469-VIII від 21.06.2018 р. за станом на
24.11.2021. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2469-19#Text (дата звернення 2.07.2022)
8. Буркинский Б.В., Бревнов А.А., Лысюк В.М. Маркетинг предприятий пищевой промышленности /
под ред. Б.В. Буркинского. Одесса: ИПРЭЭИ НАН Украины, 2002. 538 с.
9. Маркетингова діяльність підприємства: сучасний зміст: монографія / за ред. проф. Н.В. Карпенко.
Київ: Центр учбової літератури, 2016. 252 с.
10. Буркинський Б.В., Нікішина О.В., Тараканов М.Л. та ін. Селективне регулювання систем товарних
ринків в умовах нестабільності: наук.доп. Одеса: ДУ ІРЕЕД НАН України, 2022. 109 с.
11. Національна економічна стратегія на період до 2030 року: затверджена Постановою КМУ від 3 бе-
резня 2021р. № 179. URL: https://www.kmu.gov.ua/npas/pro-zatverdzhennya-nacionalnoyi-eko-a179 (дата звернення
2.07.2022)
12. Скорочення зарплат та робочих місць: як змінився ринок праці в умовах війни. 25.05.2022 р. Суспі-
льне: веб-сайт. URL: https://suspilne.media/243322-skorocenna-zarplat-ta-robocih-misc-ak-zminivsa-rinok-praci-vumovah-vijni/ (дата звернення 2.07.2022)
13. Індекс інфляції в Україні 2022. Мінфін: веб-сайт. 2022. 10.06.2022 р. URL:
https://index.minfin.com.ua/ua/economy/index/inflation/ (дата звернення 4.07.2022)
14. Офіційний сайт Державної служби статистики України: [Веб-сайт]. URL: http://www.ukrstat.gov.ua/
(дата звернення 4.07.2022)
15. Цілі Сталого розвитку: Україна. Національна доповідь 2017. К.: Міністерство економічного розвит-
ку і торгівлі України, 2017. 174 с.
16. Хартія «Чесна торгівля та конкуренція». Всеукраїнської громадської організації природоохоронного
спрямування «Жива планета»: веб-сайт. URL: https://www.zhiva-planeta.org.ua/hartiya.html (дата звернення
4.07.2022)
17. Global Environent Outlook / UN. URL: https://www.unep.org/future-global-environment-outlook (дата
звернення 4.07.2022)
18. Верховна Рада ратифікувала скасування мит і квот на експорт до Великої Британії. URL:
https://zaxid.net/news/ (дата звернення 4.07.2022)
19. Центр підтримки експортерів. Представництво України при Європейському Союзі: веб-сайт. URL:
http://ukraine-eu.mfa.gov.ua/ (дата звернення 4.07.2022)
20. Відділ підтримки експорту продовжує надавати інформаційно-консультаційні послуги та засвідчен-
ня документів комерційного характеру. URL: https://kiev-chamber.org.ua/uk/107/2751.html (дата звернення
6.07.2022)
21. Експортно-кредитні агентства в системі фінансових механізмів торговельної політики держави.
URL: http://www.visnyk-econom.uzhnu.uz.ua/archive/18_1_2018ua/20.pdf (дата звернення 6.07.2022)
22. ЕКА застрахувало перший експортний кредит в умовах воєнного часу в рамках нової програми під-
тримки експорту. Укрінформ: веб-сайт. URL: https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3509235-v-ukrainizastrahuvali-persij-eksportnij-kredit-v-umovah-voennogo-casu.html (дата звернення 6.07.2022)
23. Про забезпечення масштабної експансії експорту товарів (робіт, послуг) українського походження
шляхом страхування, гарантування та здешевлення кредитування експорту: Закон України №1792-VIII від
20.12.2016 р. за станом на 07.04.2022. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1792-19#Text (дата звернення
10.07.2022)
24. Гаврилечко Ю.В. Комплекс маркетингових комунікацій суб’єктів державного управління // Аспекти
публічного правління. 2021. № 11 -12. Т. 6. С 5 – 11.
25. Романенко К.М. Маркетинг як технологія державного управління: міжнародний досвід. URL:
http://www.dridu.dp.ua/zbirnik/2010-01/10rkmumd.pdf (дата звернення 10.07.2022)
26. Окландер И. Украинский «Амазон» для экспортеров: кто и как должен спасать экономику.
21.01.2021. URL: https://www.segodnya.ua/opinion/igor-oklander/ukrainskiy-amazon-dlya-eksporterov-kto-i-kakdolzhen-spasat-ekonomiku (дата звернення 10.07.2022)
27. Шарій В. Європейський досвід реалізації державної політики органами місцевого самоврядування //
Державне управління та місцеве самоврядування. 2012. Вип. 4 (15). С. 283 - 291.