Food Industry Economics

ISSN-print: 2411-4111
ISSN-online: 2312-847X
ISO: 26324:2012
Архiви

Удосконалення системного підходу до надання адміністративних послуг Одеської міської ради

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

О. В. Ніколюк
http://orcid.org/0000-0002-1665-0361
В. П. Кирилова
http://orcid.org/0000-0003-1142-8849

Анотація

У статті розглянуто систему надання адміністративних послуг на основі імплементації систем-
ного підходу, за допомогою якого ідентифіковано її структуру і функції, надано класифікацію, визначе-
но соціально-економічні зв’язки із зовнішнім середовищем, представлено недоліки у реалізації органі-
заційної, законодавчої, інформаційної функціях представленої системи. Обґрунтовано підходи до інте-
грації сучасних інформаційно-комунікаційних технологій із процесами надання адміністративних пос-
луг, передбачаючи вжиття на загальнодержавному рівні дієвих заходів у напрямку розробки держав-
них програм для безкоштовного навчання населення, використання універсальних програмних проду-
ктів для представників органів місцевого самоврядування й інших суб’єктів щодо надання адміністра-
тивних послуг Одеської міської ради із метою спрощення їх існуючих процедур, активізація обміну від-
повідною інформацією між залученими суб’єктами й оптимізації відповідних витрат бюджету. Особли-
ву увагу варто приділяти узагальненню позитивної практики імплементації реформи на рівні Одеської
міської ради та вироблення на цих засадах позитивного досвіду щодо реалізації такої реформи.

Ключові слова:
управління, адміністративні послуги, публічне управління, системний підхід, система

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Як цитувати
Ніколюк, О., & Кирилова, В. (2022). Удосконалення системного підходу до надання адміністративних послуг Одеської міської ради. Food Industry Economics, 13(4). https://doi.org/10.15673/fie.v13i4.2219
Розділ
Особливості функціонування і розвитку механізмів публічного управління та адміні
Біографії авторів

О. В. Ніколюк, Одеська національна академія харчових технологій вул. Канатна, 112, м. Одеса, Україна, 65039

доктор економічних наук, професор
кафедра публічного управління та адміністрування

В. П. Кирилова, Одеська національна академія харчових технологій вул. Канатна, 112, м. Одеса, Україна, 65039

магістрант
кафедра публічного управління та адміністрування

Посилання

1. Клименко І. В. Електронні послуги: навч. посіб. / за заг. ред. Н.В. Грицяк. К.: НАДУ. 2014. 100 с.
2. Бригілевич І.І., Ванько С.І., Загайний В.А. Центри надання адміністративних послуг: створення та
організація діяльності: практ. посіб. / за заг. ред. В. П. Тимощука. К.: СПД Москаленко О. М., 2010. 440 с.
3. Матвійчук, Р.М., Кандзюба С.П. Електронні послуги. К.: ФОП Москаленко О. М. 2017. 60 с.
4. Бабаєв В.М. Новікова М.М., Гайдученко С.О. Текст лекцій з дисципліни «Електронне урядування» /
Харк. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова. Харків: ХНУМГ. 2014. 127 с.
5. Олійник Т. Реінжиніринг адміністративних процесів в органах публічного управління в умовах упро-
вадження електронної взаємодії. URL:
http://dridu.dp.ua/konf/konf_dridu/itis%20seminar%202017/pdf/Oliinyk_2.pdf (дата звернення: 1 .11.2021)
6. Концепція розвитку системи надання адміністративних послуг органами виконавчої влади: розпо-
рядження Кабінету Міністрів України від 15 лютого 2006 р. № 90-р. URL:
https://www.kmu.gov.ua/npas/29277890 (дата звернення: 2.11.2021)
7. Про схвалення Концепції розвитку електронного урядування в Україні: розпорядження Кабінету
Міністрів України від 20 вересня 2017 р. № 649-р URL: https://www.kmu.gov.ua/npas/250287124 (дата звернення:
1 .11.2021)
8. Про адміністративні послуги: Закон України за станом на 22 верес. 2021 р. URL:
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/5203-17 (дата звернення: 1 .11.2021)
9. Ніколюк О.В. Напрями удосконалення процесів надання адміністративних послуг в умовах децент-
ралізації влади в Одеській області // Розбудова публічного управління та адміністрування: вимоги часу: колек-
тивна монографія / ред. кол.: І.І. Савенко, О.В. Ніколюк, Н.М. Корсікова. Одеська національна академія харчо-
вих технологій. Одеса: Друк Південь, Сімекс-прінт, 2021. С. 7-28.
10. Briushkova N.O., Nikoliuk O.V., Dobrianskа N.A. Institutionalization of the relationship between government and civil society in the context of management decisions // Економіка: реалії часу. Науковий журнал. 2021. No
1 (53). С. 20-26. URL: https://economics.opu.ua/files/archive/2021/Nо1/20.pdf. DOI: 10.15276/ETR.01.2021.2. DOI:
10.5281/zenodo.4885297. (дата звернення: 2.11.2021)

Найчастіше прочитані статті того самого автора (ів)