Food Industry Economics

ISSN-print: 2411-4111
ISSN-online: 2312-847X
ISO: 26324:2012
Архiви

Система забезпечення екологічної безпеки промислових підприємств в умовах сталого розвитку економіки

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

О. В. Ніколюк
http://orcid.org/0000-0002-1665-0361

Анотація

У статті визначені наукові положення щодо формування структури системи забезпечення еколо-
гічної безпеки промислових підприємств в умовах сталого розвитку економіки за рахунок її декомпозиції
на підсистеми, яким притаманні відповідні властивості, принципи, завдання та інструменти функціону-
вання. У результаті дослідження встановлено, що екологічна безпека промислових підприємств в умо-
вах сталого розвитку економіки і його суб’єкти формують складну систему, стан якої багато в чому ви-
значає рівень забезпеченості екологічною безпекою продукції промислового виробництва. Виокремлен-
ня складових системи забезпечення екологічної безпеки промислових підприємств в умовах сталого ро-
звитку економіки дозволило сформувати власне бачення її природи як процесу, що орієнтується на ви-
користання різноманітних методів та основних способів національного господарювання, що одночасно
запобігають виникненню негативних екологічно безпечних явищ у промисловому виробництві через вті-
лення новітніх екологічно безпечних, ресурсо- та енергоощадних техніки і технологій, інноваційних роз-
робок у поєднанні з розвитком еколого-економічної освіти, суспільного мислення й об’єктивної поведінки.

Ключові слова:
сталий розвиток економіки, промислові підприємства, екологічність, розвиток, система управління

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Як цитувати
Ніколюк, О. (2021). Система забезпечення екологічної безпеки промислових підприємств в умовах сталого розвитку економіки. Food Industry Economics, 13(3). https://doi.org/10.15673/fie.v13i3.2134
Розділ
Економіко-екологічні проблеми
Біографія автора

О. В. Ніколюк, Одеська національна академія харчових технологій вул. Канатна, 112, м. Одеса, Україна, 65039


доктор економічних наук, професор
кафедра менеджменту та логістики

Посилання

1. Стратегія розвитку сільського господарства економіки на період до 2020 року. Схвалена Розпо-
рядженням Кабінету Міністрів України від 17 жовтня 2013 р. № 806-р. URL:
http://zаkоn4.rаdа.gоv.uа/lаws/shоw/806-2013-р. (дата звернення: 29.07.2021 р.)
2. Бігдан О. В. Напрями розвитку екологоорієнтованого агровиробництва в міжнародній практиці // Аг-
росвіт. 2013. № 4. С. 29-31.
3. Никифоров А. Є. Інноваційна діяльність: теорія і практика державного управління : монографія. К.:
КНЕУ, 2010. 420с.
4. Череп А. В. Управління інноваційними процесами на підприємстві: сучасні підходи та перспективи
//Формування ринкових відносин в Україні: збірник наукових праць. 2014. № 4. С. 43 –46.
5. Положення про Міністерство аграрної політики та продовольства України: Затв. Постановою КМУ
від 25.11.2015 № 1119. URL: http:// zakon.rada.gov.ua. (дата звернення: 29.07.2021 р.)
6. Концепція Державної цільової програми розвитку сільського господарства економіки на період до
2022 року: проект. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1437-2015-%D1%80#Text (дата звернення:
29.07.2021 р.)
7. Nikoliuk O., Gryshova I, Shestakovska T. The organic production in the context of improving the ecological
safety of production of the food industry // Food Science and Technology. 2017. 11, 103-111.
8. Ніколюк О.В. Теоретико-методологічні засади інституційного регулювання соціально-економічної без-
пеки аграрного виробництва: монографія. Одеса: Друкарський дім, Друк Південь, 2018. 298 с.
9. Інституціональна модель інноваційної економіки: колективна монографія / за ред. В. І. Ляшенка, О. В.
Прокопенка, В. А. Омельяненка. НАН України, Ін-т економіки пром-сті. Київ, 2019. 327 с.
10. Потенціал розвитку і перспективи відродження сільських територій в умовах сучасних реформ: науково-
аналітична доповідь /за ред.. В. Борщевського. Львів, 2017. 43 с.

Найчастіше прочитані статті того самого автора (ів)