Food Industry Economics

ISSN-print: 2411-4111
ISSN-online: 2312-847X
ISO: 26324:2012
Архiви

Сучасні аспекти фінансового аналізу оборотних активів підприємства

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Н. М. Купріна
http://orcid.org/0000-0003-4645-545X
Т. М. Ступницька
http://orcid.org/0000-0002-2517-2795
О. П. Антонюк
http://orcid.org/0000-0002-9182-4982
О. М. Величко
http://orcid.org/0000-0002-8591-878X

Анотація

Ефективне функціонування будь-якого підприємства в сучасних умовах не можливе без ефек-
тивного управління його капіталом, який вкладено в його оборотні активи. Оборотний капітал повинен
мати достатню швидкість обороту та потребує постійному моніторингу та аналізу, що сприяє ефектив-
ному його використанню та управлінню, та потребує проведення якісного його фінансового аналізу.
В статті проведено дослідження теоретичних та практичних аспектів фінансового аналізу обо-
ротних активів в сучасних умовах функціонування підприємств. Показано, що детальний аналіз важ-
ливих елементів оборотних активів дозволить проводити постійний моніторинг за їх станом, структу-
рою та динамікою, що буде спряти ефективному управлінню ними та перешкоджати відволікання обо-
ротного капіталу з обороту підприємства та процесу нормального фінансування його діяльності. Тому
важливими етапами аналізу оборотних активів, на нашу думку, є й розрахунок в динаміці фінансового
циклу підприємства й фінансовий аналіз відносних показників, які характеризують фінансову стійкість
підприємства та ліквідність його балансу, що має особливе значення для ефективного
функціонування підприємства, залучення інвестицій та розвитку діяльності, та для розрахунку яких
використовують або показники оборотних активів та власних оборотних коштів (активів).

Ключові слова:
оборотні активи, оборотний капітал, елементи оборотних активів, підприємство, фінансовий аналіз, етапи фінансового аналізу, ефективність використання

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Як цитувати
Купріна, Н., Ступницька, Т., Антонюк, О., & Величко, О. (2021). Сучасні аспекти фінансового аналізу оборотних активів підприємства. Food Industry Economics, 13(3). https://doi.org/10.15673/fie.v13i3.2131
Розділ
Сучасні проблеми економіки підприємств
Біографії авторів

Н. М. Купріна, Одеська національна академія харчових технологій вул. Канатна, 112, м. Одеса, Україна, 65039

доктор економічних наук, доцент
кафедра обліку та аудиту

Т. М. Ступницька, Одеська національна академія харчових технологій вул. Канатна, 112, м. Одеса, Україна, 65039

кандидат економічних наук, доцент
кафедра обліку та аудиту

О. П. Антонюк, Одеська національна академія харчових технологій вул. Канатна, 112, м. Одеса, Україна, 65039

кандидат економічних наук, доцент
кафедра обліку та аудиту

О. М. Величко, Одеська національна академія харчових технологій вул. Канатна, 112, м. Одеса, Україна, 65039


студентка 4 курсу факультету економіки, бізнесу і контролю

Посилання

1. Купріна Н.М., Ступницька Т.М., Баранюк Х.О., Величко О.М. Оборотні активи в системі управління
підприємства: сучасні аспекти обліку, аналізу та аудиту // Економіка харчової промисловості. 2021. Т. 1 3, вип.
2. С. 50-57. doi: 10.15673/fie.v13i2.2040 (дата звернення: 25.07.2021)
2. Антонюк О.П., Ступницька Т.М., Купріна Н.М. Економічний аналіз (практикум): навчальний посіб-
ник: 3-тє вид. Львів: «Магнолія 2006», 2015. 326 с.
3. Єгорова О. В., Дорогань-Писаренко Л. О., Тютюнник Ю. М. Економічний аналіз: навч. посіб. Пол-
тава : РВВД ПДАА, 2018. 290 с.
4. Павленко О.П., Бурсук Г.Ю. Фінансовий аналіз оборотних активів та оптимізація джерел їх форму-
вання // Молодий вчений. 2017. № 10(50) жовтень, С. 981 -984.
5. Пріб К.А., Патика Н.І. Діагностика в системі управління: навч. посіб. К.: Центр учбової літератури,
2016. 432 с.
6. Савченко А.М., Матвіюк А.В. Оборотні активи виробничого підприємства в сучасних умовах: облі-
ково-аналітичний аспект // Східна Європа: економіка, бізнес та управління. 2019. Вип. 6 (23). С. 698-705.
7. Бланк И.А. Финансовый менеджмент: учеб. курс. 2-е изд., перераб. и доп. К.: Ника-Центр, Эльга,
2007. 656 с.
8. Крамаренко Г.О. Фінансовий аналіз і планування. К.: Центр навчальної літератури, 2003. 224 с.
9. Мец В.О. Економічний аналіз фінансових результатів та фінансового стану підприємства: навч.
посіб. К.: Вища школа., 2003. 278 с.
10. Мних Є. В. , Барабаш Н. С. Фінансовий аналіз: навч. посіб. / Київ. нац. торг.-екон. ун-т. Київ :
КНТЕУ, 2010. 412 с.
11. Цал-Цалко Ю.С. Фінансовий аналіз: підруч. К.: ЦУЛ, 2008. 566 с.
12. Куприна Н.М. Совершенствование механизма управления оборотным капиталом в пищевой про-
мышленности: дис. … к.е.н.: 08.07.01: защита: 28.04.2006 / науч. рук. Бутенко А.И. Одесса: ИПРЭЭИ, 2006. 231
с.
13. Бланк И.А. Основы финансового менеджмента. К.: Ника-Центр, Эльга, 2001. Т.1: Серия
«Библиотека финансового менеджера. 592 с.

Найчастіше прочитані статті того самого автора (ів)