Food Industry Economics

ISSN-print: 2411-4111
ISSN-online: 2312-847X
ISO: 26324:2012
Архiви

Особливості фінансового аналізу найбільш важливих груп активів в системі управління діяльністю підприємства

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Н. М. Купріна
http://orcid.org/0000-0003-4645-545X
Т. М. Ступницька
http://orcid.org/0000-0002-2517-2795
О. М. Величко
http://orcid.org/0000-0002-8591-878X

Анотація

В статті проведено дослідження теоретичних та практичних аспектів формування етапів про-
ведення фінансового аналізу оборотних активів та їх важливих елементів з урахуванням системності
та комплексності підходу до його проведення з метою забезпечення ефективності функціонування та
управління діяльністю підприємства АПК в сучасних умовах. Проведено аналіз оборотних активів та
важливих груп їх елементів на прикладі даних фінансової звітності підприємства АПК. Доведено, що
важливими етапами аналізу оборотних активів, є не тільки аналіз складу, динаміки, структури, ефек-
тивності використання оборотних активів, але й аналіз структури та динаміки таких важливих
елементів оборотних активів, як запаси, дебіторська заборгованість, грошові кошти, й проведення
аналізу відносних показників фінансової стійкості та ліквідності його балансу підприємства, що має
особливе значення для ефективного функціонування та формування системи управління
підприємством АПК. Сформовано етапи проведення фінансового аналізу оборотних активів та
важливих групп його елементів для підприємства АПК в сучасних умовах його функціонування на
основі компленсного підходу.

Ключові слова:
оборотні активи, важливі групи оборотних активів, підприємство АПК, діяльність підприємства, фінансовий аналіз, етапи фінансового аналізу, комплексний підхід

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Як цитувати
Купріна, Н., Ступницька, Т., & Величко, О. (2022). Особливості фінансового аналізу найбільш важливих груп активів в системі управління діяльністю підприємства. Food Industry Economics, 14(2). https://doi.org/10.15673/fie.v14i2.2325
Розділ
СИСТЕМА ОБЛІКУ, ЕКОНОМІЧНОГО АНАЛІЗУ, КОНТРОЛЮ ТА ОПОДАТКУВАННЯ
Біографії авторів

Н. М. Купріна, Одеська національна академія харчових технологій вул. Канатна, 112, м. Одеса, Україна, 65039

докторка економічних наук, професорка
кафедра обліку та аудиту

Т. М. Ступницька, Одеська національна академія харчових технологій вул. Канатна, 112, м. Одеса, Україна, 65039

кандидат економічних наук, доцент
кафедра обліку та аудиту

О. М. Величко, Одеська національна академія харчових технологій вул. Канатна, 112, м. Одеса, Україна, 65039

студентка 4 курсу факультету економіки, бізнесу і контролю

Посилання

1. Купріна Н.М., Ступницька Т.М., Антонюк О.П., Величко О.М. Сучасні аспекти фінансового аналізу
оборотних активів підприємства // Економіка харчової промисловості. 2021. Т. 13, вип. 3. С. 46-55. doi:
10.15673/fie.v13i3.2131
2. Купріна Н.М., Ступницька Т.М., Баранюк Х.О., Величко О.М. Оборотні активи в системі управління
підприємства: сучасні аспекти обліку, аналізу та аудиту // Економіка харчової промисловості. 2021. Т. 13, вип.
2. С. 50-57. doi: 10.15673/fie.v13i2.2040
3. Купріна Н.М., Величко О.М. Фінансовий аналіз оборотних активів підприємства: теоретичний та
практичний аспект // Економічні та соціальні аспекти розвитку України на початку ХХІ століття. Матеріали ІХ
Міжнародної науково-практичної конференції 19-20 жовтня 2021 р. Одеса: Одеська національна академія хар-
чових технологій, 2021. С. 56-58. URL: https://www.onaft.edu.ua/download/konfi/2021/Collection-of-abstractsekonom-19-20-21.pdf (дата звернення 1 0.05.2022).
4. Бланк И.А. Финансовый менеджмент: учеб. курс. К.: Ника-Центр, Эльга, 2001. 528 с.
5. Бланк І.А. Управління використанням капіталу: навч. посібник. К.: Ніка-Центр: Ельга, 2000. 651 с.
6. Мец В.О. Економічний аналіз фінансових результатів та фінансового стану підприємства: навч.
посіб. К.: Вища школа., 2003. 278 с.
7. Мних Є. В. , Барабаш Н. С. Фінансовий аналіз: навч. посіб. / Київ. нац. торг.-екон. ун-т. Київ :
КНТЕУ, 2010. 412 с.
8. Цал-Цалко Ю.С. Фінансовий аналіз: підруч.. К.: ЦУЛ, 2008. 566 с.
9. Павленко О.П., Бурсук Г.Ю. Фінансовий аналіз оборотних активів та оптимізація джерел їх фор-
мування // Молодий вчений. 2017. № 10 (50) жовтень. С. 981 -984.
10. Єгорова О.В., Дорогань-Писаренко Л.О., Тютюнник Ю.М. Економічний аналіз: навч. посіб. Полта-
ва: РВВД ПДАА, 2018. 290 с.
11. Савченко А.М., Матвіюк А.В. Оборотні активи виробничого підприємства в сучасних умовах:
обліково-аналітичний аспект // Східна Європа: економіка, бізнес та управління. 2019. Вип. 6 (23). С. 698-705.

Найчастіше прочитані статті того самого автора (ів)