Food Industry Economics

ISSN-print: 2411-4111
ISSN-online: 2312-847X
ISO: 26324:2012
Архiви

Методичні положення щодо оцінки національної продовольчої безпеки на засадах сталого розвитку

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

О. В. Нікішина
http://orcid.org/0000-0002-7172-3551
Н. Й. Чеботарьова
http://orcid.org/0000-0003-1790-5925

Анотація

У статті запропоновано методичний підхід до комплексної оцінки національної продовольчої
безпеки за ланками агропродовольчого ланцюга вартості на засадах сталого розвитку. Розроблено ме-
тодичні положення до оцінки продовольчої безпеки в аграрному секторі (сировинна ланка ланцюга вар-
тості) та систему загальних і специфічних індикаторів, яка включила національні й авторські індикатори
сталого розвитку. Авторський внесок в оціночну систему визначається загальними індикаторами секто-
ральної ресурсної та екологічної ємності валової доданої вартості, а також структурними індикаторами
інвестиційного забезпечення раціонального природокористування в секторі. На основі розроблених ме-
тодичних положень проведено оцінку стану продовольчої безпеки в аграрному секторі економіки Украї-
ни, експертну та комплексну оцінку позиціювання сектору за його внеском у сталий розвиток держави.
Визначено тенденції і проблеми сталого розвитку сировинної ланки агропродовольчого ланцюга вартос-
ті, обґрунтовано головні напрями забезпечення продовольчої безпеки в агросфері України.

Ключові слова:
аграрний сектор, продовольча безпека, цілі сталого розвитку, оцінка, секторальні індикатори, валова додана вартість, ресурсна й екологічна ємність

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Як цитувати
Нікішина, О., & Чеботарьова, Н. (2021). Методичні положення щодо оцінки національної продовольчої безпеки на засадах сталого розвитку. Food Industry Economics, 13(4). https://doi.org/10.15673/fie.v13i4.2192
Розділ
Соціально-економічні аспекти розвитку
Біографії авторів

О. В. Нікішина, Інститут проблем ринку та економіко-екологічних досліджень НАН України Французький бульвар, 29, м. Одеса, Україна, 65044

доктор економічних наук, старший науковий співробітник
завідувач відділу ринкових механізмів та структур

Н. Й. Чеботарьова, Інститут проблем ринку та економіко-екологічних досліджень НАН України Французький бульвар, 29, м. Одеса, Україна, 65044

відділ ринкових механізмів та структур

Посилання

1. Про Цілі сталого розвитку України на період до 2030 року: Указ Президента України від 30 вересня
2019 р. № 722/2019. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/722/2019. (дата звернення: 5.10.2021)
2. Методичні рекомендації щодо розрахунку рівня економічної безпеки України: Затверджено Нака-
зом Міністрества економічного розвитку і торгівлі України № 1277 від 29.10.2013 р. URL:
https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v1277731 -13#Text (дата звернення: 5.10.2021)
3. Деякі питання продовольчої безпеки: Постанова Кабінету Міністрів України №1379 від
05.12.2007 р. Ред. від 21.10.2011, підстава 1041 -2011-п. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1379-2007-
%D0%BF#Text(дата звернення: 5.10.2021)
4. Цілі Сталого Розвитку: Україна: Національна доповідь 2017. Міністерство економічного розвитку і
торгівлі України, 2017. 176 с.
5. Державна стратегія регіонального розвитку на 2021 -2027 роки: затверджена Постановою Кабінету
Міністрів України №695 від 05 серпня 2020 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/695-2020-
%D0%BF#Text(дата звернення: 5.10.2021)
6. Буркинський Б.В., Нікішина О.В., Чеботарьова Н.Й. Методичні положення щодо діагностики домі-
нант інвестиційно-інноваційної політики природокористування в секторальному вимірі: наук. доповідь. Одеса:
ІПРЕЕД НАН України, 2021. 108 с.
7. Андрєєва Н.М., Тютюнник Г.О. Методичні підходи щодо визначення домінант регіональної інвес-
тиційно-інноваційної політики природокористування: наукова доповідь. Одеса: ІПРЕЕД НАН України, 2020.
101 с.
8. Нікішина О.В. Діагностика впливу інституційного сектору домогосподарств на сталий розвиток
економіки України. Food Industry Economics. 2021. 13(3). С.3-15. URL:
https://journals.onaft.edu.ua/index.php/fie/article/view/2127/2313. doi: 10.15673/fie.v13i3.2127 (дата звернення:
5.10.2021)
9. Доповідь про зелену трансформацію в Україні на основі показників «зеленого» зростання ОЕСР.
Міністерство економічного розвитку і торгівлі України, 2016. 60 с.
10. Офіційний сайт Державної служби статистики України. URL: http://www.ukrstat.gov.ua/ (дата звер-
нення: 7.10.2021)
11. Довкілля України за 2018 рік: статистичний збірник. За ред. О. М. Прокопенко. Київ: Державна
служба статистики України, 2019. 214 с.
12. Довкілля України за 2019 рік: статистичний збірник. За ред. О. М. Прокопенко. Київ: Державна
служба статистики України, 2019. 214 с.
13. Капітальні інвестиції на охорону навколишнього природного середовища за видами економічної ді-
яльності з розподілом за видами природоохоронних заходів у 2018, 2019 році. URL: http://www.ukrstat.gov.ua/
(дата звернення: 7.10.2021)
14. Реалізація пріоритетних напрямів розвитку науки і техніки та отримані результати в 2020 році: ана-
літична довідка. К.:УкрІНТЕІ, 2021. 58 с. URL: https://mon.gov.ua/ua/nauka/nauka/informacijno-analitichnimateriali (дата звернення: 7.10.2021)
15. Реалізація пріоритетних напрямів розвитку науки і техніки та отримані результати в 2019 році: ана-
літична довідка. К.:УкрІНТЕІ, 2020. 60 с. URL: https://mon.gov.ua/ua/nauka/nauka/informacijno-analitichnimateriali (дата звернення: 7.10.2021)
16. Офіційний сайт Федерації органічного руху в Україні: Органік в Україні. URL:
http://organic.com.ua/organic-v-ukraini/ (дата звернення: 7.10.2021)
17. Нікішина О.В. Діагностика екологічної ємності національної економіки у секторальному вимірі.
Food Industry Economics. 2021. 13 (1). С.49-61 URL:
https://journals.onaft.edu.ua/index.php/fie/article/view/1988/2186. doi: 1 0.15673/fie.v13i1.1988 (дата звернення:
7.10.2021)

Найчастіше прочитані статті того самого автора (ів)

1 2 > >>