Food Industry Economics

ISSN-print: 2411-4111
ISSN-online: 2312-847X
ISO: 26324:2012
Архiви

Методичні рекомендації до комплексної оцінки трудових ресурсів сфери природокористування України на засадах сталого розвитку

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

О. В. Нікішина
http://orcid.org/0000-0002-7172-3551

Анотація

Стаття присвячена обґрунтуванню методичного забезпечення комплексної оцінки трудових ре-
сурсів сфери природокористування України на засадах концепцій сталого розвитку та людиноцентрич-
ного підходу. Наголошено, що даний методичний базис є складовою загальних методичних рекоменда-
цій до комплексної оцінки домінант інвестиційно-інноваційної політики природокористування національ-
ної економіки. Запропоновано систему індикаторів для діагностики стану й використання трудових ресу-
рсів крізь призму Цілей і завдань сталого розвитку держави з акцентом на структурно-секторальний ви-
мір. На основі авторських методичних положень і рекомендацій проведено кількісно-якісну та експертну
оцінку використання трудових ресурсів сфери природокористування України, що дозволило встановити
сучасні тенденції та проблеми використання трудового потенціалу секторів даної сфери. На підставі ре-
зультатів комплексної оцінки обґрунтовано головні напрями і шляхи підвищення ефективності викорис-
тання трудових ресурсів сфери природокористування, які одночасно сприятимуть реалізації соціально-
екологічних пріоритетів інвестиційно-інноваційної політики природокористування в українських реаліях.

Ключові слова:
природокористування, трудові ресурси, комплексна оцінка, сектори економіки, сталий розвиток, інвестиційно-інноваційна політика

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Як цитувати
Нікішина, О. (2020). Методичні рекомендації до комплексної оцінки трудових ресурсів сфери природокористування України на засадах сталого розвитку. Food Industry Economics, 12(4). https://doi.org/10.15673/fie.v12i4.1916
Розділ
Економіко-екологічні проблеми
Біографія автора

О. В. Нікішина, Інститут проблем ринку та економіко-екологічних досліджень НАН України Французький бульвар, 29, м. Одеса, Україна, 65044

доктор економічних наук, старший науковий співробітник
завідувач відділу ринкових механізмів та структур

Посилання

1. Цілі Сталого розвитку 2016-2030. URL: http://www.un.org.ua/ua/tsili-rozvytku-tysiacholittia/tsilistaloho-rozvytku (дата звернення 11.1 0.2020).
2. Про Цілі сталого розвитку України на період до 2030 року: Указ Президента України від 30 вересня
2019 р. № 722/2019. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/722/2019 (дата звернення 11.1 0.2020).
3. Цілі Сталого Розвитку: Україна: Національна доповідь 2017. Київ: Міністерство економічного роз-
витку і торгівлі України, 2017. 176 с.
4. Мазур Г.Ф. Природно-ресурсний потенціал розвитку агропромислового виробництва // Економіка
АПК. 2013. №10. С.80 – 86.
5. Амбросов В.Я. Ефективність використання факторів розширеного відтворення в аграрному секторі
// Економіка України. 2009. №1. С.67-73.
6. Жигулін О.А. Людино-центричний підхід в управлінні конкурентоспроможністю сільськогосподар-
ських підприємств // Економіка АПК. 2018. №10. С.57-63. doi: 10.32317/2221 -1055.2018100577. Буркинський Б.В., Нікішина О.В. Методичні рекомендації до комплексної оцінки домінант інвести-
ційно-інноваційної політики природокористування національної економіки: наук. доповідь. Одеса: ІПРЕЕД
НАН України, 2020. 195 с.
8. Офіційний сайт Державної служби статистики України. URL: http://www.ukrstat.gov.ua/ (дата звер-
нення 11.1 0.2020).
9. Статистичний щорічник України за 2018 рік / за ред. І.Є.Вернера. Київ: Державна служба статисти-
ки України, 2019.482 с.
10. Цілі сталого розвитку Україна 2019 р.: моніторинговий звіт. Київ: Державна служба статистики
України, ЮНІСЕФ. 92 с.
11. Продуктивність праці та продуктивність капіталу. Київ: Міністерство економічного розвитку та то-
ргівлі України, 2018. 12 с.
12. Довкілля України за 2018 рік: статистичний збірник / за ред. О. М. Прокопенко. Київ: Державна
служба статистики України, 2019. 214 с.
13. Нікішина О.В. Теоретико-методичні положення щодо комплексної оцінки домінант інвестиційно-
інноваційної політики природокористування України // Економіка харчової промисловості. 2020. Т.12, вип. 3.
С. 66-80. doi: 10.15673/fie.v12i3.1818
14. Про Основні засади (стратегію) державної екологічної політики України на період до 2030 року: За-
кон України № 2697-VII від 28.02.2019 р. за станом на 01.01.2020. URL:
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2697-19#Text (дата звернення 11.1 0.2020).

Найчастіше прочитані статті того самого автора (ів)

1 2 > >>