Food Industry Economics

ISSN-print: 2411-4111
ISSN-online: 2312-847X
ISO: 26324:2012
Архiви

Методичні положення щодо оцінки природно-ресурсногопотенціалу сільського господарства у координатах сталого розвитку України

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

О. В. Нікішина
http://orcid.org/0000-0002-7172-3551

Анотація

У статті розроблено методичні положення щодо комплексної оцінки компонентів природно-
ресурсного потенціалу сільського господарства на засадах сталого розвитку. Обґрунтовано систему
комплементарних індикаторів сталого розвитку, «зеленого» зростання та авторських показників у відпо-
відності до наукових принципів, яка покликана забезпечити всебічну оцінку використання, трансформа-
ції, відновлення та охорони природно-ресурсного потенціалу аграрного сектору крізь призму сталого ро-
звитку. Запропоновано низку авторських показників з акцентом на індикатори ресурсної й екологічної
продуктивності валової доданої вартості сільського господарства. З використанням розроблених мето-
дичних положень проведено оцінку стану деяких компонентів природно-ресурсного потенціалу агросек-
тору, зокрема, земельних і водних ресурсів, сфери поводження з відходами та інвестиційного забезпе-
чення раціонального природокористування. За результатами оцінки визначено позитивні і негативні те-
нденції у використанні природно-ресурсного потенціалу агросфери, окреслено головні напрями їх подо-
лання.

Ключові слова:
природно-ресурсний потенціал, сталий розвиток, аграрний сектор, індикатори, оцінка, раціональне природокористування

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Як цитувати
Нікішина, О. (2020). Методичні положення щодо оцінки природно-ресурсногопотенціалу сільського господарства у координатах сталого розвитку України. Food Industry Economics, 12(1). https://doi.org/10.15673/fie.v12i1.1670
Розділ
Економіко-екологічні проблеми
Біографія автора

О. В. Нікішина, Інститут проблем ринку та економіко-екологічних досліджень НАН України Французький бульвар, 29, м. Одеса, Україна, 65044

доктор економічних наук, старший науковий співробітник
завідувач відділу ринкових механізмів та структур

Посилання

1 . Цілі Сталого розвитку 2016-2030. URL: http://www.un.org.ua/ua/tsili-rozvytku-tysiacholittia/tsilistaloho-rozvytku (дата звернення 06.02.2020).
2. Про Цілі сталого розвитку України на період до 2030 року: Указ Президента України від 30 верес-
ня 2019 р. № 722/2019. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/722/2019 (дата звернення 06.02.2020).
3. Стратегія сталого розвитку України до 2030 року (проект). URL:
https://www.undp.org/content/dam/ukraine/docs/SDGreports/UNDP_Strategy_v06-optimized.pdf (дата звернення
06.02.2020).
4. Дребот О.І., Гадзало А.Я. Напрями інвестиційно інноваційного механізму збалансованого приро-
докористування. Науковий вісник Херсонского державного університету. Серія Економічні наук. 2016. Вип.19.
Ч.1. С.118-121.
5. Калінчик М.В. Стратегія безвиході поведінки на землі. URL:
https://day.kyiv.ua/uk/article/ekonomika/strategiya-bezvyhodi-povedinky-na-zemli
6. Хвесик М.А, Сундук А.М. Віртуальна вода: міф чи реальність? URL:
https://dt.ua/ECOLOGY/virtualna-voda-mif-chi-realnist-_.html (дата звернення 06.02.2020).
7. Цілі Сталого Розвитку: Україна: Національна доповідь 2017. Київ: Міністерство економічного роз-
витку і торгівлі України, 2017. 176 с.
8. Методичні положення та рекомендації щодо визначення економіко-екологічних пріоритетів «зеле-
ної економіки» у контексті сталого розвитку України / Буркинський Б.В., Лайко О.І, Хумарова Н.І. та ін. Одеса :
ІПРЕЕД НАН України, 2019. 48 с.9. Методичні рекомендації до оцінки впливу економічних показників на головні індикатори «зелено-
го» зростання / Буркинський Б.В., Нікішина О.В., Андрєєва Н.М. та ін. Одеса: ІПРЕЕД НАН України, 2019. 45
с.
10. Доповідь про зелену трансформацію в Україні на основі показників зеленого зростання ОЕСР. Ки-
їв: Міністерство економічного розвитку і торгівлі України, 2016. 60 с.
11 . Статистичний щорічник України за 2018 рік / за ред. І.Є.Вернера. Київ: Державна служба статис-
тики України, 2019.482 с.
12. Довкілля України за 2017 рік: статистичний збірник / за ред. О. М. Прокопенко. Київ: Державна
служба статистики України, 2018. 225 с.
13. Довкілля України за 2018 рік: статистичний збірник / за ред. О. М. Прокопенко. Київ: Державна
служба статистики України, 2019. 214 с.
14. Офіційний сайт Державної служби статистики України. URL: http://www.ukrstat.gov.ua/ (дата звер-
нення 06.02.2020).
15. Позиції України в рейтингу екологічної ефективності в 2018 році. URL:
http://edclub.com.ua/analityka/pozyciyi-ukrayiny-v-reytyngu-ekologichnoyi-efektyvnosti-u-2018-roci (дата звернення
06.02.2020).
16. Національна доповідь про стан навколишнього природного середовища у 2013 році. Міністерство
екології та природних ресурсів України. Київ, 2015. 289 с.
17. Система зрошувального землеробства в Україні: проблеми, вартість та шляхи вирішення. URL:
https://landlord.ua/news/systema-zroshuvalnoho-zemlerobstva-v-ukraini-problemy-vartist-ta-shliakhy-vyrishennia/ (да-
та звернення 06.02.2020).

Найчастіше прочитані статті того самого автора (ів)

1 2 > >>