Food Industry Economics

ISSN-print: 2411-4111
ISSN-online: 2312-847X
ISO: 26324:2012
Архiви

Теоретико-методичні засади логістичних «розривів» у ланцюгах товарних ринків

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

О. В. Нікішина
http://orcid.org/0000-0002-7172-3551
М. Л. Тараканов

Анотація

Стаття присвячена обґрунтуванню теоретико-методичного забезпечення для ідентифікації та ді-
агностики логістичних «розривів» потокових процесів у ланцюгах товарних ринків на засадах відтворю-
вального підходу та GAP-аналізу. Доведено доцільність використання спеціальних категорій для дифе-
ренціації проблемних областей товароруху за рівнями їх прояву в матеріалопровідній системі ринку, а
саме: ланцюг – ланка – логістична операція. Запропоновано авторське визначення категорії «логістич-
ний «розрив» з акцентом на причинах виникнення «розривів» потокових процесів товарного ринку у вну-
трішньому та зовнішньому вимірі. Розроблено розширену класифікацію логістичних «розривів» у ринко-
вих ланцюгах за 9 ознаками, визначено їх природу та практичні прояви в ланцюгах агропродовольчих
ринків України. Запропоновано методичний підхід до діагностики GAP, що передбачає ранжування «ро-
зривів» параметрів потокових процесів товарного ринку за ступенем їх значимості для ефективного фун-
кціонування ринкових ланцюгів та визначення граничних величин «розривів» за допомогою методу екс-
пертних оцінок.

Ключові слова:
логістичний «розрив», ланцюг товарного ринку, ланка, потокові процеси, параметри, діагностика логістичних «розривів»

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Як цитувати
Нікішина, О., & Тараканов, М. (2020). Теоретико-методичні засади логістичних «розривів» у ланцюгах товарних ринків. Food Industry Economics, 12(4). https://doi.org/10.15673/fie.v12i4.1906
Розділ
Формування та розвиток ринку продуктів харчування
Біографії авторів

О. В. Нікішина, Інститут проблем ринку та економіко-екологічних досліджень НАН України Французький бульвар, 29, м. Одеса, Україна, 65044

доктор економічних наук, старший науковий співробітник
завідувач відділу ринкових механізмів та структур

М. Л. Тараканов, Інститут проблем ринку та економіко-екологічних досліджень НАН України Французький бульвар, 29, м. Одеса, Україна, 65044

кандидат економічних наук, старший науковий співробітник
відділ ринкових механізмів та структур

Посилання

1. Брынцев А.Н. Фрагментация и барьеры в логистике. М.: Экономика и жизнь, 2011. 250 с.
2. Синько А.В., Брынцев А.Н. Особенности фрагментации и барьеров логистики в условиях свободной
экономической зоны // Российское предпринимательство. 2012. Т. 13. № 7. С. 64-69.
3. Вірозуб О.Д. Особливості матеріального потоку у складі логістичної системи в агросекторі // Таврій-
ський науковий вісник. 2015. № 90. С.196-202.
4. Грейз Г.М., Кузменко Ю.Г., Марковский В.А. Совершенствование методов исследования цепей по-
ставок на основе GAP-анализа // Вестник ЮУрГУ. Сер. Экономика и менеджмент. 2013. Т.7. №1. С.161 -164.
5. Курант Т.І. Виявлення інформаційного розриву у взаємовідносинах споживача і виробника у логісти-
чних мережах // Глобальні та національні проблеми економіки. 2014. №2. С.98-101.
6. Точилін В.В., Осташко Т.О., Пустовойт О.В. та ін. Ринки реального сектора економіки України: стру-
ктурно-інституційний аналіз: монографія / за ред.. В.О. Точиліна. Київ: ІЕП НАН України, 2009. 640 с.
7. Плышевский Б.А. Деформации против модернизации // Экономист. 2011. №5. С.3-17.
8. Шинкарук Л.В. Структурний і соціальний аспекти оцінки пропорційності та диспропорційності в
економіці // Економічний вісник. 2014. №4. С.71 -78.
9. Економічна енциклопедія / відп. ред. С.В. Мочерний. Т.І. Київ: Видавничий центр «Академія», 2000.
863 с.
10. Економічний словник-довідник. URL: https://subject.com.ua/economic/dict/250.html (дата звернення
11.11.2020).
11. Franklin M. Performance Gap Analysis. Infoline ASTD, 2006.
12. Методологічні засади формування ефективної логістики товарних ринків: монографія / за ред. Бур-
кинського Б.В., Нікішиної О.В. Одеса: ІПРЕЕД НАНУ, 2020. 200с.
13. Буркинський Б.В., Нікішина О.В. Принципи формування ефективних логістичних ланцюгів товарних
ринків: монографія. Одеса : ІПРЕЕД НАНУ, 2019. 85с.
14. Ukraine. Special focus note on trade. Tapping Ukraine’s trade potential. URL:
http://pubdocs.worldbank.org/en/455251538644632238/Ukraine-Special-Focus-Note-Oct-2018-ENG.pdf (дата звер-
нення 11.1 0.2020).
15. Валевич Р.П., Свиренко Н.Е. Политика испортозамещения: нове подходы к формированию и реализа-
ции // Научные труды Белорусского государственного экономического университета. 2019. №1 . С.72-79.
16. Буркинський Б.В., Нікішина О.В. Діагностика ефективності логістичних ланцюгів товарних ринків:
наук. доповідь. Одеса: Одеса: ІПРЕЕД НАН України, 2020. 75 с.
17. Цілі Сталого Розвитку: Україна: Національна доповідь 2017. Київ: Міністерство економічного розви-
тку і торгівлі України, 2017. 176 с.
18. Офіційний сайт Державної служби статистики України. URL: http://www.ukrstat.gov.ua/ (дата звер-
нення 11.1 0.2020).

Найчастіше прочитані статті того самого автора (ів)

1 2 > >>