Scientific Works

ISSN-print: 2073-8730
ISSN-online:
ISO: 26324:2012
Архiви

ВИКОРИСТАННЯ ПРИЙОМІВ БІОТЕХНОЛОГІЇ ДЛЯ ПІДВИЩЕННЯ ВИХОДУ СОКУ З КАПУСТИ БІЛОГОЛОВОЇ

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Ганна Ігорівна Палвашова
https://orcid.org/0000-0002-0852-3397
Тетяна Іванівна Нікітчіна
http://orcid.org/0000-0002-1034-3483

Анотація

У статті аналізували способи попередньої обробки капусти білоголової, які використовують для традиційної сировини у соковому виробництві і біохімічні методи, які пов’язані з підвищенням клі-тинної проникності та виходу соку. Обґрунтовано доцільність застосування біотехнологічних прийомів при вилученні соку з капусти білоголової. Біоконверсія рослинної сировини ґрунтується на використанні ферментативного каталізу, тому одним з найпоширеніших методів попередньої обробки сировини для підвищення виходу соку є обробка ферментним комплексом пророщених зерн жита, ячменя і вівса. По-казано, що використання комплексу пектолітичних і цитолітичних ферментів пророщених злакових ку-льтур інтенсифікує підвищення клітинної проникності і збільшує вихід соку з капусти білоголової в порі-внянні з традиційними способами його вилучення.

Ключові слова:
капуста білоголова, сік, пророщені зерна злакових культур, цитолітичні і пекто-літичні ферменти, попередня обробка, вихід соку, ступінь пошкодження.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Як цитувати
Палвашова, Г., & Нікітчіна, Т. (2019). ВИКОРИСТАННЯ ПРИЙОМІВ БІОТЕХНОЛОГІЇ ДЛЯ ПІДВИЩЕННЯ ВИХОДУ СОКУ З КАПУСТИ БІЛОГОЛОВОЇ. Scientific Works, 82(2), 80-88. https://doi.org/10.15673/swonaft.v82i2.1170
Розділ
Статьи

Посилання

Література
1. Дейнеко Л. Розвиток стратегічного потенціалу харчової промисловості України / Л. Дейнеко, П. Ку-чак // Харчова і переробна промисловість. 2009. №6. С. 5 9
2. Доронин, А.Ф. Функциональное питание / А.Ф. Доронин. М.: Грант, 2002. 85 с
3. Розробка капустяного нектару на основі біохімічно модифікованого пектину / Г.І. Палвашова, Т.І. Нікітчіна, С.А. Магарь // Сборник публикаций Научно-информационного центра «Знание»: «III Ве-сенние научные чтения» 1 Часть: сборник со статьями (уровень стандарта, академический уровень). Д.: научно-информационный центр «Знание», 2015. С. 86 89.
4. Биохимия растительного сырья / В.Г. Щербаков, В.Г. Лобанов, Т.Н. Прудникова и др. М.: Колос, 1999. – 367 с.
5. Микелазде Г.Г. Производство плодово-ягодных соков с применением ферментных препаратов. М.: ЦНТИпищепром, 1968. 50 с.
6. Салманова Л.С. Цитолитические ферменты в пищевой промышленности. М.: Легкая и пищеваяпром-сть, 1982. 207 с.
7. Saha, B. C., and Bothast, R. J. Enzymology of xylan degradation. in: Biopolymers: Utilizing Nature's Advanced Materials. ACS Symposium Series 723./ S. H. Imam, R. V. Greene, and B. R. Zaidi, eds. Am. Chern. Soc.: Washington, DC, 1999, P. 167 194.
8. Одержання яблучного пюре із використанням ферментів солоду ячменю /Нікітчіна Т.І. // Наук. пра-ці / ОДАХТ. Вип. 23. Одеса, 2002. С. 101 103.
9. Биохимия растительного сырья / В.Г. Щербаков, В.Г. Лобанов, Т.Н. Прудникова и др. М.: Колос, 1999. 367 с.
10. Сборник технологических инструкций по производству консервов: Том I. Консервы овощные. Ассо-циация предприятий плодоовощной промышленности «Консервплодовощ». М.: АгроНИИТЭИПП, 1990. 324 с.
11. Фізико-хімічні і біологічні основи консервного виробництва: підручник / Флауменбаум Б.Л. та ін. Одеса: Друк, 2006. 400 с.

References
1. Deyneko L., Kupchak P. (2009). Rozvytok stratehichnoho potentsialu kharchovoyi promyslovosti Ukrayiny. Kharchova I Pererobna Promyslovist, 6, 5 9.
2. Doronyn A. (2002). Funktsyonalnoe pytanye (Hrant ed.). M., 85.
3. Palvashova H.I., Nikitchina T.I., Mahar S.A. (2015). Rozrobka kapustyanoho nektaru na osnovi biokhimi -hno modyfikovanoho pektynu (Sbornyk publykatsyy Nauchno-ynformatsyonnoho tsentra «Znanye»: «III Ve-sennye nauchnыe chtenyya» 1 Chast’: sbornyk so stat’yamy (uroven’ standarta, akademycheskyy uroven’). D.: nauchno-ynformatsyonnыy tsentr «Znanye», 86 89.
4. Shcherbakov V.H., Lobanov V.H., Prudnykova T.N. y dr (1999). Byokhymyya rastytelnoho sirya. M. Kolos. 367.
5. Mikelazde G.G. (1968). Proizvodstvo plodoovoshnogo sokov s primeneniem fermentnih preparatov: M.: CNTIpicheprom, 50
6. Salmanova L.S. (1982). Citoliticheskie Fermenti v Piŝevoj Promishlennosti, M.: Legkay i pishevayaprom-st, 207.
7. Saha, B. C., and Bothast, R. J. (1999). Enzymology of xylan degradation. Biopolymers: Utilizing Nature's Advanced Materials. ACS Symposium Series 723. Am. Chern. Soc.: Washington, DC, 167 194.
8. Nìkìtchìna T.Ì. (2002). Odergannya yabluchnogo pure ìz vikoristannyam fermentìv solodu yachmenu. Nauk. pra-cì. ODAHT, 23, Odesa, 101 103.
9. Cherbakov V.G., Lobanov V.G., Prudnikova T.N. i dr. (1999) Biohimiâ rastitelnogo sirya, M., Kolos,. 367.
10. Sbornik tehnologicheskih instrukcij po proizvodstvu konservov (1990)., Tom I. Konservi ovoshniye. Asso-ciaciya predpriyatij plodoovochnoj promishlennosti «Konservplodovosh». M., AgroNIITЭIPP,. 324.
11. Flaumenbaum, B. L., Bezusov, A. T., Storozhuk, V. M., & Khomych, H. P. (2006). Fizyko-khimichni i bi-olohichni osnovy konservnoho vyrobnytstva. Odesa: Druk, 400.

Найчастіше прочитані статті того самого автора (ів)