Food Industry Economics

ISSN-print: 2411-4111
ISSN-online: 2312-847X
ISO: 26324:2012
Архiви

Науково-методичні засади організації переробних підприємств в регіональних економічних системах

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

О. І. Лайко
http://orcid.org/0000-0001-7082-0862
М. Б. Єжов
http://orcid.org/0000-0001-5003-7774
І. А. Циналєвська
http://orcid.org/0000-0002-9276-4264

Анотація

Обґрунтовано необхідність формування ефективних господарюючих суб’єктів в територіально-
господарських системах всіх рівнів як основи для забезпечення економічної спроможності. Розробле-
но науково-методичні засади створення та забезпечення розвитку підприємств в громадах районів та
областей з апробацією такого наукового підходу на прикладі громад Подільського району Одеської
області. Вдосконалені теоретико-концептуальні засади забезпечення розвитку регіональних економіч-
них систем в сучасних умовах на основі формування в адміністративно-територіальних одиницях
елементів функціональних територій - точок зростання у вигляді підприємств, здатних продукувати
значну додану вартість і забезпечувати фінансово-бюджетну спроможність. Розроблено підхід до оці-
нки доцільності та ефективності організації виробничих підприємств в регіональних системах на основі
врахування ключових факторів ресурсної, інфраструктурної забезпеченості територій, ефективне ви-
користання яких сприятиме кращому включенню територіально-господарських систем в національний
та економічний обмін. На основі факторів матеріально-ресурсної, трудової, інфраструктурно-
логістичної забезпеченості функціональної території Подільського району Одеської області обґрунто-
вано доцільність та ефективність організації виробництва з місцевої сировини хлібопродуктів, олії, бі-
одизелю.

Ключові слова:
організація переробних підприємств, регіональні економічні системи, економічна спроможність громад, функціональні території, виробництво хлібопродуктів, олії, біодизелю

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Як цитувати
Лайко, О., Єжов, М., & Циналєвська, І. (2022). Науково-методичні засади організації переробних підприємств в регіональних економічних системах. Food Industry Economics, 14(2). https://doi.org/10.15673/fie.v14i2.2319
Розділ
Наукові проблеми трансформації економічних систем і становлення ринкової економіки
Біографії авторів

О. І. Лайко, ДУ «Інститут ринку та економіко-екологічних досліджень НАН України» Французький бульвар, 29, м. Одеса, Україна, 65044

доктор економічних наук, професор,
заступник директора з наукової роботи

М. Б. Єжов, ДУ «Інститут ринку та економіко-екологічних досліджень НАН України» Французький бульвар, 29, м. Одеса, Україна, 65044

кандидат фізико-математичних наук
старший науковий співробітник
відділ розвитку регіональних економічних систем

І. А. Циналєвська, ДУ «Інститут ринку та економіко-екологічних досліджень НАН України» Французький бульвар, 29, м. Одеса, Україна, 65044

кандидат економічних наук, старший науковий співробітник
відділ розвитку регіональних економічних систем

Посилання

1. Про схвалення Концепції реформування місцевого самоврядування та територіальної організації
влади в Україні: Розпорядження Кабінету Міністрів України від 01. 04. 2014 р. № 333 -р. URL:
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/333-2014-%D1%80#Text (дата звернення: 22.11.2021)
2. Про затвердження Державної стратегії регіонального розвитку на 2021 -2027 роки: Постанова Кабі-
нету Міністрів України від 05. 08. 2020 р. № 695. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/695-2020-
%D0%BF#Text (дата звернення: 22.11.2021)
3. Ткачук А., Сергієнко О., Наталенко Н. Як розпочати дружбу між містом та селом? Про співробіт-
ництво міських та сільських територіальних громад: методичні рекомендації. URL:
https://decentralization.gov.ua/uploads/library/file/517/08-02-19.pdf (дата звернення: 22.12.2021)
4. Проект Закону про внесення змін до Закону України "Про засади державної регіональної політики" .
№ 5323 від 01.04.2021 URL: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=71562 (дата звернення:
22.11.2021)
5. Концепція індустріального парку “Подільськ” (в новій редакції). URL:
https://drive.google.com/file/d/15JD-Pp5iRRFKxup4xhGspSFMbS0SUbw-/view (дата звернення: 08.11.2021)
6. Стратегічне планування збалансованого розвитку міста Подільська до 2025 року: монографія // За
заг. ред. док. економ. наук, професора А.І.Ковальова. – К: ФОП Гуляєва В.М., 2018. – 106 с. URL::
http://dspace.oneu.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/8152/1/Стратегічне%20планування%20збалансованого%20роз
витку%20міста%20Подільська%20до%202025%20року.pdf
7. Переробна промисловість регіонів України: проблеми та перспективи розвитку: монографія / ДУ
“Інститут регіональних досліджень імені М. І. Долішнього НАН України”; наук. ред.: С. О. Іщук. Львів, 2020.
341 с. (Серія «Регіони: моніторинг, прогнози, моделі»). URL: http://ird.gov.ua/irdp/p20200002.pdf
8. Шляхи модернізаційного забезпечення розвитку ринку молока в Україні / Буркинський Б.В., Лайко
О.І., Агінська І.В., Островар О.В. // Економічні інновації: Зб. наук. пр. - Одеса: ІПРЕЕД НАН України, 2012. -
Вип. 47. - С. 38-52. URI: http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/67091
9. Домінанти сталого розвитку регіонів України: монографія / За ред. Буркинського Б.В. Одеса:
ІПРЕЕД НАН України, 2020. 620с.
10. Jóźwik B., Ponikowski H. Międzynarodowe uwarunkowania rozwoju regionalnego, Wydawnictwo
Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Lublin, 2008, s.24.
11. Edward J. Blakely, Nancey Green Leigh. Planning Local Economic Development: Theory and Practice.
SAGE, 2010, 446p.
12. Gieorgica J.P., Gorzelak G. Wydawnitwo Europejski Insytut Rozwoju Regionalnogo i Lokalnogo,
Przedsiębiorczość. Promocja. Seria: Studia regionalne i lokalne, nr 40. Warszawa: Uniwersytet Warszawski, Europejski
Instytut Rozwoju Lokalnego i Regionalnego, 1992, 249 p.
13. Jerzego J. Paryska Rozwój lokalny : zagospodarowanie przestrzenne i nisze atrakcyjności gospodarczej.
Studia / Polska Akademia Nauk, Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju. - Warszawa : Akad., Wyd.1, 1995,
169p.
14. Стратегія розвитку Одеської області на період 2021 -2027 років. Додаток до рішення обласної ради
від 03 березня 2020 року №1228-VII. URL: https://www.minregion.gov.ua/wp-content/uploads/2020/05/strategiyarozvytku-odeskoyi-oblasti-na-period-2021 -2027-roky.pdf
15. Про утворення та ліквідацію районів. Постанова Верховної Ради України від 17 липня 2020 року №
3650. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/807-20#Text. (дата звернення: 08.11.2021)
16. Реалізація промислової продукції за видами. Офіційні дані Державної служби статистики України.
URL: https://www.ukrstat.gov.ua/operativ/operativ2016/pr/vr_rea_ovpp/vr_rea_ovpp_u/arh_rppvp_u.html [in Ukrainian].
17. Характеристика Подільського району Одеської області. Офіційний сайт Верховної Ради України.
URL: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/z7503/A005?rf7571=91382 (дата звернення: 11.11.2021)
18. Показники доходів місцевих бюджетів України. Державний веб-портал бюджету для громадян
Openbudget. URL: https://openbudget.gov.ua/local-budget/15205000000/info/indicators?year=2018&month=12 (дата
звернення: 04.11.2021)