Food Industry Economics

ISSN-print: 2411-4111
ISSN-online: 2312-847X
ISO: 26324:2012
Архiви

Механізм формування інклюзивної моделі розвитку бізнесу в агропродовольчій, готельній і ресторанній сферах

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

О. І. Кушнір
http://orcid.org/0000-0003-4417-3002
О. А. Жигулін
http://orcid.org/0000-0003-1532-2806

Анотація

Наведено теоретико-методологічні основи й практичні рекомендації формування інклюзивної
моделі розвитку бізнесу в агропродовольчій, готельній і ресторанній галузях економіки України. Об-
ґрунтовано необхідність урахування дії закону еволюції життя при виході економіки із стану глобальної
кризи. Розроблено механізм управління формуванням інклюзивної моделі розвитку бізнесу. Визначе-
но умови інклюзивного саморозвитку бізнесу в складних умовах виходу економіки із стану глобальної
кризи. Надані рекомендації щодо використання показника інклюзивного розвитку бізнесу у коротко- і
довгостроковій перспективі. Наведено результати апробації розроблених положень у діяльності підп-
риємницьких структур агропродовольчого, готельного і рестронного бізнесу Донецької, Одеської, Тер-
нопільської й Чернігівської областей України.

Ключові слова:
інклюзивний розвиток, управління, агропродовольчий, готельно-ресторанний бізнес, підприємницька структура

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Як цитувати
Кушнір, О., & Жигулін, О. (2022). Механізм формування інклюзивної моделі розвитку бізнесу в агропродовольчій, готельній і ресторанній сферах. Food Industry Economics, 14(1). https://doi.org/10.15673/fie.v14i1.2264
Розділ
Наукові проблеми трансформації економічних систем і становлення ринкової економіки
Біографії авторів

О. І. Кушнір, Одеська національна академія харчових технологій вул. Канатна, 112, м. Одеса, Україна, 65039

аспірант
кафедра економіки промисловості

О. А. Жигулін, Одеська національна академія харчових технологій вул. Канатна, 112, м. Одеса, Україна, 65039

доктор економічних наук, доцент
кафедра туристичного бізнесу і рекреації

Посилання

1. Гуаньнань Лі Еволюція проблематики сталого розвитку у документах організації об’єднаних націй //
Ефективна економіка. 2020. № 3. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=7960. doi: 10.32702/2307-
2105-2020.3.149 (дата звернення: 08.12.2021)
2. Inclusive growth. OECD: Better Policies for better lives. URL: http:// oecd.org/inclusivegrowth/#introduction (дата звернення: 08.12.2021)
3. Europe 2020. A strategy for smart, sustainable and inclusive growth. Brussels, EC, 2010. 34 p. URL:
http://ec.europa.eu/europe2020/ index_en.htm. (дата звернення: 08.12.2021).
4. Inclusive Growth Commission. Inclusive growth for people and places: challenges and opportunities, RSA.
London, 2017. 399 р. URL: https://www.thersa.org/globalassets/pdfs/reports/rsa_inclusivegrowth-commissi-onfinalreport-march-2017.pdf (дата звернення: 19.12.2021).
5. Acemoglu D., Robinson J. A. Why nations fail: the origins of power, prosperity, and poverty. New York:
Crown Publishing Group, 2012. 544 р. doi: 10.1355/ae29-2j
6. О государственном предприятии (учереждении): Закон Украины. Статья 3. Хозрасчетный доход кол-
лектива, его распределение и использование. Фонд развития производства, науки й техники. Фонд социального
развития. URL: https://docs.cntd.ru/document/9049736 (дата звернення 24.01.2022 р.).
7. Податкова реформа-2022: повний перелік змін у ПКУ, внесених Законом № 1914. URL:
https://buh.ligazakon.net/news/208415_podatkova-reforma-2022-povniy-perelk-zmn-u-pku-vnesenikh-zakonom--1914
(дата звернення 23.12.2021 р.)
8. Жигулін О.А., Махмудов І.І., Попа Л.М. Логістика в управлінні конкурентоспроможністю бізнесу
при виході економіки із стану глобальної кризи: монографія. Ніжин: Вид-во Ніжинського державного універси-
тету ім. Миколи Гоголя, 2021. 544 с.
9. Жигулін О. А. Ефективність методів управління підприємством у ринковій економіці: монографія.
Донецьк: СХІД, 2009. 301 с.
10. Офіційний сайт Тернопіль-готелю: веб-сайт. URL: https://hotel-ternopil.hotelmix.-com.ua/ (дата звер-
нення 23.12.2021 р.)
11. Чупіна А. О. Аналіз розвитку інклюзивного туризму закордоном // Вісник ХНУ імені В. Н. Каразіна,
2020. Вип. 11. С. 121 –127.