Food Industry Economics

ISSN-print: 2411-4111
ISSN-online: 2312-847X
ISO: 26324:2012
Архiви

Теоретичні засади логістичної цілісності товарних ринків

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

О. В. Нікішина
http://orcid.org/0000-0002-7172-3551
М. Л. Тараканов
http://orcid.org/0000-0002-3827-2373
О. О. Зеркіна
http://orcid.org/0000-0002-2500-3959

Анотація

У статті досліджено теоретичний базис логістичної цілісності товарних ринків на засадах холіс-
тичного підходу. Запропоновано комплексне уявлення логістичної цілісності як послідовної її декомпо-
зиції в складі властивостей логістичної системи, цільових характеристик (параметрів) ринків та ринко-
вої концепції холістичного маркетингу. Надано класифікацію важелів інституційного забезпечення ло-
гістичної цілісності товарних ринків з виокремленням зовнішньої та внутрішньої складових. На прикла-
ді географічних меж товарних ринків обґрунтовано доцільність використання послідовної схеми адап-
тації ланцюгів до цільових характеристик ринків. Визначено провідну роль організаційно-правових
форм логістичного обслуговування товароруху у формуванні компонентної структури холістичного ма-
ркетингу, зокрема, складових «маркетинг взаємовідносин» та «інтегрований маркетинг». Досліджено
особливості логістичного доповнення етичної, соціальної та суспільної складових соціально-
відповідального маркетингу.

Ключові слова:
логістична цілісність, товарний ринок, інституційне забезпечення, компоненти холістичного маркетингу

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Як цитувати
Нікішина, О., Тараканов, М., & Зеркіна, О. (2021). Теоретичні засади логістичної цілісності товарних ринків. Food Industry Economics, 13(4). https://doi.org/10.15673/fie.v13i4.2189
Розділ
Формування та розвиток ринку продуктів харчування
Біографії авторів

О. В. Нікішина, Інститут проблем ринку та економіко-екологічних досліджень НАН України Французький бульвар, 29, м. Одеса, Україна, 65044

доктор економічних наук,
старший науковий співробітник
завідувач відділу ринкових механізмів та структур

М. Л. Тараканов, Інститут проблем ринку та економіко-екологічних досліджень НАН України Французький бульвар, 29, м. Одеса, Україна, 65044

кандидат економічних наук,
старший науковий співробітник
відділ ринкових механізмів та структур

О. О. Зеркіна, Інститут проблем ринку та економіко-екологічних досліджень НАН України Французький бульвар, 29, м. Одеса, Україна, 65044

кандидат економічних наук, доцент,
здобувачка відділу ринкових механізмів та структур

Посилання

1. Логистическая система: понятие, сущность, цель: веб-сайт. URL:
https://thisislogistics.blogspot.com/2018/04/blog-post_78.html (дата звернення: 25.10.2021)
2. Логистические системы: понятие, основные черты и свойства. URL: https: //www.xcomp.biz/1 -2-
logisticheskie-sistemy-ponyatie-osnovnye-cherty-i-svojstva.html (дата звернення: 25.10.2021)
3. Словарь Лопаткинова: общеэкономический и экономико- математический словарь. URL:
https://lopatnikov.pro/slovar/c/celostnost-sistemy/ (дата звернення: 20.10.2021)
4. Экономико-математический энциклопедический словарь. Гл. ред. В.И. Данилов-Данильян. М.: Изда-
тельский Дом «ИНФА – М», 2003. 688 с.
5. Tolbert Pamela S., Hall Richard H. Organizations. Structures, Processes, and Outcomes. Pearson Prentice
Hall, 2009. 267 p.
6. Ланге О. Целое и развитие в свете кибернетики. Исследования по общей теории систем. М.: Прогрес,
1969. 220 с.
7. Гительман Л.Д. Преобразующий менеджмент: Лидерам организации и консультантам по управлению.
М.: Дело, 1999. 496 с.
8. Гуржій Н.Г. Інтеграційна взаємодія маркетингу та логістики як підґрунтя стратегічного управління
збутовою діяльністю підприємств на міжнародному рівні // Науковий вісник Ужгородського національного уні-
верситету. 2017. Вип. 11. С. 28 - 32.
9. Борзаковська Л. В. Концепція холістичного маркетингу // Маркетинг і менеджмент інновацій. 2013.
№2. С. 85 - 94.
10. Герасимяк Н.В. Холістичний маркетинг як нова парадигма розвитку маркетингу // Ефективна еконо-
міка. 2012. № 7. С. 34-40.
11. Тертична Л. І., Ланкова Ю. В. Розвиток українського ринку логістики третьої сторони // Вісник Приа-
зовського державного технічного університету. Серія: Економічні науки. 2010. Вип. 20. С.54- 59.
12. Светуньков С.Г. Методологические проблемы многоуровневой теории конкуренции. СПб.: Изд-во
«Левша Санкт-Петербург», 2016. 160 с.
13. Гончарук І.В. Підходи до формування ланцюга цінності товару в сучасній економічній системі // Ефе-
ктивна економіка. 2013. №6. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=2119 (дата звернення:
20.10.2021)
14. Макарова В.В. Роль розподільчих центрів у логістичних ланцюгах. URL:
http://www.rusnauka.com/25_NNP_2009/Economics/49796.doc.htm (дата звернення: 25.10.2021)
15. Від виробника до споживача: етична логістика фармацевтичної продукції в епоху COVID-19. URL:
https://thepharma.media/uk/business/26621 -vid-virobnika-do-spozivaca-eticna-logistika-farmacevticnoyi-produkciyi-vepoxu-covid-19-01092021 (дата звернення: 25.10.2021)
16. Буркинський Б.В., Нікішина О.В. Принципи формування ефективних логістичних ланцюгів товарних
ринків: монографія. Одеса: ІПРЕЕД НАН України, 2019. 80 с.
17. Буркинський Б.В., Нікішина О.В., Тараканов М.Л. та ін. Організаційно-економічні механізми форму-
вання ефективної логістики товарних ринків: монографія / за ред. Б. В. Буркинського, О.В. Нікішиної. Одеса:
ІПРЕЕД НАН України, 2021. 261 с.

Найчастіше прочитані статті того самого автора (ів)

<< < 1 2