Grain Products and Mixed Fodder’s

ISSN-print: 2313-478X
ISSN-online: 2411-3921
ISO: 26324:2012
Архiви

ВПЛИВ МУКИ З ГОРОХОВОЇ СОЛОМИ НА ПЕРЕКИСНЕ ОКИСНЕННЯ ЛІПІДІВ ТА АНТИОКСИДАНТНИЙ ЗАХИСТ В ТРАВНІЙ СИСТЕМІ ЩУРІВ З ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНИМ ДИСБІОЗОМ

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

А. Levitskiy
https://orcid.org/0000-0002-1966-542X
А. Lapinska
https://orcid.org/0000-0003-4217-2516
V. Velichko

Анотація

В роботі показано, що при вирощуванні гороху в Україні отримується значна кількість вторинного ре-
сурсу – соломи, яка не використовується, що недоцільно як з економічної так і з екологічної точок зору. Це також супере-
чить актуальним світовим тенденціям сьогодення щодо максимально ефективного використання усіх доступних видів
харчової і кормової сировини для забезпечення продовольчої безпеки населення, зменшення негативного впливу на навколиш-
нє середовище. Показано, що використання горохової соломи у комбікормовій промисловості дозволить повернути значний
обсяг природного ресурсу у ланцюг створення продуктів для людей, крім того, сприятиме збільшенню виробництва тва-
ринного білка. Наведено причини низької ефективності використання соломи як компонента для збагачення поживної цін-
ності комбікормової продукції та показано доцільність застосування як компонента із функціональними властивостями.
Метою роботи було визначення впливу споживання муки з горохової соломи на стан пероксидації ліпідів в трав-
ній системі за умов експериментального дисбіозу.
В роботі використовували муку з вегетативних частин гороху (солома). Дисбіоз відтворювали у щурів за допомо-
гою антибіотика лінкоміцина. Досліджевали стан перекисного окиснення ліпідів (ПОЛ) за вмістом малонового діальдегіду
(МДА) в тканинах травної системи (слизові оболонки щоки, тонкої та товстої кишок, а також в печінці). Муку з горохо-
вої соломи вводили до складу комбікорму в кількості 10% замість зерна пшениці. Тривалість досліду становила 18 днів.
Визначали також активність антиоксидантного ферменту каталаза і за співвідношенням показників каталаза і МДА
розраховували антиоксидантно-прооксидантний індекс (АПІ).
Встановлено зростання інтенсивності ПОЛ і деяке зменшення активності каталази у щурів з дисбіозом. Спожи-
вання муки з горохової соломи знижувало інтенсивність ПОЛ, особливо сильно в слизовій оболонці товстої кишки.
Встановлено, що дисбіоз викликає в травній системі стимуляцію ПОЛ в більшій мірі в тих органах, які мають ни-
зьку активність каталази. Мука з горохової соломи виявляє антиоксидантні властивості.

Ключові слова:
горох, солома, дисбіоз, перекисне окиснення ліпідів, травна система, годівля, харчування.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Як цитувати
LevitskiyА., LapinskaА., & Velichko, V. (2022). ВПЛИВ МУКИ З ГОРОХОВОЇ СОЛОМИ НА ПЕРЕКИСНЕ ОКИСНЕННЯ ЛІПІДІВ ТА АНТИОКСИДАНТНИЙ ЗАХИСТ В ТРАВНІЙ СИСТЕМІ ЩУРІВ З ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНИМ ДИСБІОЗОМ. Grain Products and Mixed Fodder’s, 21(4), 16-19. https://doi.org/10.15673/gpmf.v21i4.2236
Розділ
КОРМИ, ЯКІСТЬ, ТЕХНОЛОГІЯ ТА ТВАРИННИЦТВО

Посилання

1. От лимской фасоли до голубиного гороха: ООН запускает Международный год зернобобовых. Електронний ресурс. – Режим доступу http://www.fao.org/news/story/ru/item/343653/icode/
2. Levitsky A. P. The experimental prophylaxis of the peroxide periodontitis by antidysbiotic means / A. P. Levitsky, O. A.Makarenko, I. A. Selivanskaуa [et al.] // Journal of Education, Health and Sport. 2017. – v. 7, № 2. – P. 682-693.
3. Markov A.V. Influence of oral fatty applications on biochemical indicators of inflammation and dysbiosis in the tissues of the rat mouth. Markov A.V., Labush Iu.Z., Khodakov I.V., Levitsky A.P., Varava G.N. – Journal of Education, Health and Sport. – 2018. – № 8(10). –Р. 392-404.
4. Levitsky A. P. Influence of high-fat nutrition with different fat-acid composition of fats on lipid peroxidation processes in rat's organs and tissues / Levitsky A. P., Egorov B. V., Gozhenko A. I., Badiuk N.S., Selivanskaya I. A., Lapinskaya A. P.// PharmacologyOnLine; Archives - 2021 - vol.1 – Р. 37-46
5. Левицький А.П. Нормалізація фітопрепаратом «Квертулін» обміну ессенціальних жирних кислот фосфоліпідів печінки щурів, які отримували пальмову олію на тлі дисбіозу / Левицький А.П., Марков А.В., Пупін Т.І., Зубачик В.М. // Фітотерапія. Часопис. – 2021. –№2. – С. 35-39.
6. Меньшикова Е. Б., Ланкин В. З., Зенков Н. К. и др. Окислительный стресс. Прооксиданты и антиоксиданты. М. :Слово, 2006. 553 с.
7. Левицкий А. П. Методы экспериментальной стоматологии: учебно-методическое пособие / А. П. Левицкий, О. А.Макаренко, С. А. Демьяненко. – Симферополь: Тарпан, 2018. – 78 с.
8. Стальная И. Д. Метод определения малонового диальдегида с помощью тиобарбитуровой кислоты // Современные методы в биохимии. – М., 1977. – С. 66–68.
9. Трухачева Н. В. Математическая статистика в медико-биологических исследованиях с применением пакета Statistica. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2012. – 384 с.