Grain Products and Mixed Fodder’s

ISSN-print: 2313-478X
ISSN-online: 2411-3921
ISO: 26324:2012
Архiви

ІННОВАЦІЙНІ РІШЕННЯ МОДУЛЬНИХ СУШАРОК

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

I. Gaponyuk
https://orcid.org/0000-0002-1323-0548
O. Gaponyuk
https://orcid.org/0000-0002-9577-4417

Анотація

Якщо ще кілька років тому, за двократного збільшення обсягів вирощеного урожаю та кілька-
кратного зростання експортного потенціалу вітчизняної зернової індустрії, було заявлено про 140 % дефіцит
ємностей і майже 150 % сушильних потужностей [4], то наразі дефіцит цих потужностей не лише не змен-
шився, а й зріс. І причиною цього власне не низькі темпи будівництва чи оновлення виробничого потенціалу зер-
нозаготівельних підприємств, а швидше за все випередження темпів зростання валового вирощування зерна
над темпами будівництва нових елеваторів.
З огляду на дефіцит світового балансу в продуктах рослинного харчування та потенціал вітчизняного
агровиробництва, – диспаритет між темпами нарощування потужностей вирощування зерна та технологій
післязбиральної його обробітку буде ще тривалий час вимагати оперативних науково-інвестиційних рішень.
Важливою складовою їх є удосконалення існуючих та впровадження інноваційних технологій інтенсифікації
процесів післязбиральної обробки зерна.


У період сформованого балансу вітчизняних обсягів виробництва зернових з потужностями зерно-
заготівельних підприємств пострадянського періоду домінуючою часткою зерносушильних агрегатів були су-
шарки шахтного типу. Такі, добре вивчені сушарки впродовж півстолітнього періоду їх експлуатації, вітчиз-
няні науковці удосконалили якщо не всі параметрі, то майже всі. А виробничники досконало вивчили їх особли-
вості та способи пристосування до потреб сушіння різних зернових культур, різного цільового призначення.
Однак останні кілька десятиліть відзначилися інтенсивним впровадженням саме модульних зерносушарок.
Саме на частку яких вже припадають домінуючі обсяги зневоднення зерна зібраного урожаю.
Із великої різноманітності виробників модульних зерносушарок, інноваційно вигідно вирізняються саме
американські. З огляду на великий інтерес до сушарок власне американського виробництва, особливостей їх
технології та способів нівелювання пошарової нерівномірності тепло-масообміну, рішень зі зменшення втрат
енергії течії робочих газів й пошарової в шарах тіла зернини відмінності вологовмісту та температури, спо-
собів управління часткою рекуперованої теплоти та інших конструктивно-технологічних особливостей і при-
ділено увагу в даній роботі.
В рамках поставлених завдань, автори спробували виокремити найбільш відмінні особливості таких
модульних сушарок, виконати аналіз конструктивних, технологічних, аеродинамічних та теплофізичних особ-
ливостей на прикладі американських сушарок зерна модульного типу нових моделей 40FIDPX. В публікації ви-
кладено аналіз інноваційних рішень з удосконалення технології сушіння та особливості виробничої експлуатації
таких сушарок. Встановлено причини тепло-аеродинамічного дисбалансу модульних сушарок та наведено рі-
шення з їх усунення. Виявлено причини зменшення активної поверхні тепло-масообміну й обґрунтовано способи
зменшення втрат енергії течії робочих газів та непродуктивних втрат поверхні тепломасообміну.

Ключові слова:
зерносушарка, вологообмін, робочі гази, теплота, парціальний тиск, потенціал сушильних газів.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Як цитувати
Gaponyuk, I., & Gaponyuk, O. (2022). ІННОВАЦІЙНІ РІШЕННЯ МОДУЛЬНИХ СУШАРОК. Grain Products and Mixed Fodder’s, 21(4), 4-9. https://doi.org/10.15673/gpmf.v21i4.2234
Розділ
ПРОЦЕСИ, ТЕХНОЛОГІЧНЕ ОБЛАДНАННЯ ТА АВТОМАТИЗАЦІЯ

Посилання

1. Інструкція по сушінню продовольчого, кормового зерна, насіння олійних культур та експлуатації зерносушарок. Одеса–Київ, 1997. 72.
2. Остапчук М.В. Математичне моделювання на ЕОМ: Підручник / М.В. Остапчук, Г.М. Станкевич //Одеса: Друк, 2006. 313.
3. О. Гапонюк. Правила проектування та налагодження аспіраційних установок підприємств із зберігання та переробки зерна. Норм. документ / О.І. Гапонюк, І.І. Гапонюк. Одеса, «ВМВ»¸ 2014. 122.
4. І. Гапонюк. Технологія сушіння капілярно-пористих колоїдних тіл за спадними режимами/ Наукові праці НУХТ. Т.25, № 6, К. 2019. 56–65.
5. Станкевич, Г.М. Обробка та зберігання дрібнонасіннєвих олійних культур [Текст] : монографія / Г.М. Станкевич, Л.К. Овсянникова, О.Г. Соколовська. Одеса : КП ОМД, 2016. 128. : табл., рис. - Бібліогр.: с.115-126. - ISBN 978-617-637-110- 6.
6. Електронний ресурс. Режим доступу: https://flagma.ua/products/q=зерносушилка+mathews+company/
7. Електронний ресурс. Режим доступу: https://kmzindustries.ua/ua/product/zernosushilki-brice-baker
8. Електронний ресурс. Режим доступу: http://www.eridon-tech.com.ua/sukup-mixed-flow-dryers
9. Електронний ресурс. Режим доступу: https://www.tornum.com/nyheter/products/grain-dryers