Food Industry Economics

ISSN-print: 2411-4111
ISSN-online: 2312-847X
ISO: 26324:2012
Архiви

ACTIVITY OF FOOD INDUSTRY ENTERPRISES OF ODESSA REGION: STATE AND TRENDS OF DEVELOPMENT

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

N. Kuprina
Kh. Baraniuk

Анотація

The state and efficiency of functioning of food industry in Ukraine on the example of Odessa region
as an important industry that provides food security of state and affects the state of economy of Ukraine
have been considered. The conclusions were made and the directions of development of food industry enterprises in modern conditions to ensure their effective operation in Odessa region and in Ukraine in general,
were substantiated.
Ключові слова:
food industry, system of indicators, effictiveness of activity of enterprises, unprofitable enterprises, evaluation of the activity efficiency, transformation of enterprises activities.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Як цитувати
Kuprina, N., & Baraniuk, K. (2017). ACTIVITY OF FOOD INDUSTRY ENTERPRISES OF ODESSA REGION: STATE AND TRENDS OF DEVELOPMENT. Food Industry Economics, 9(4). https://doi.org/10.15673/fie.v9i4.738
Розділ
Сучасні проблеми економіки підприємств
Біографії авторів

N. Kuprina, Одеська Національна Академія Харчових Технологій

Ph.D., Associate Professor

Kh. Baraniuk, Odessa National Academy of Food Technologies Kanatna str., 112, Odessa, Ukraine, 65039

Аssistant
Department of Accounting and Auditing

Посилання

1. Kuprina, N. M., & Baraniuk, Kh. O. (2015). Efektyvnist diialnosti pidpryiemstv kharchovoi promyslovosti
Odeskoi oblasti: praktychnyi aspekt. Ekonomika kharchovoi promyslovosti,7(4), 28-34; DOI:10.15673/2312-
847X.4/2015.56732

2. Goncharuk, A. G. (2008). Metodologicheskie osnovyi otsenki i upravleniya effektivnostyu predpriyatiya.
Odessa: Astroprint.

3. Melnyk, Iu. O. (2003). Formuvannia stratehichnoho planu systemy kompleksnoho vymiriuvannia efektyvnosti funktsionuvannia pidpryiemstva. In Stratehiia rozvytku vitchyznianykh pidpryiemstv: nauk.-prakt.konf., tezy dopov. (pp. 290-291). Ternopil.

4. Melnyk, Iu. O. (2004). Funktsionalnyi pidkhid ta upravlinnia efektyvnosti diialnosti pidpryiemstva. Ekonomika: problemy teorii ta praktyky, 3(189), 653-660.

5. Pokropyvnyi, S. F. (Ed.). (2001). Ekonomika pidpryiemstva (2-e vyd.,
pererob. ta dopovn. ed.). K.: KNEU.

6. Kogut , A. E. (1983). Effektivnost promyishlennogo proizvodstva. L.: Nauka.

7. Doicheva, K. S. (2014). Orhanizatsiia upravlinnia efektyvnistiu hospodarskoi diialnosti pidpryiemstv kharchovoi promyslovosti. Odesa.

8. Statystychnyi zbirnyk. Diialnist pidpryiemstv z vyrobnytstva kharchovykh produktiv, napoiv v odeskii oblasti
za 2015 rik. (2016). Odesa: Holovne upravlinnia statystyky v Odeskii oblasti.

9. Statystychnyi zbirnyk. Kharchova promyslovist odeskoi oblasti za 2014 rik. (2015). Odesa: Holovne upravlinnia statystyky v Odeskii oblasti.

10. Kuprina, N. M., & Baraniuk, Kh. O. (2016). Stan ta rehuliuvannia efektyvnosti funktsionuvannia pidpryiemstv maloho biznesu: aktualnyi aspekt. In V. V. Nemchenko (Ed.), Naukovo-metodychni aspekty oblikovoanalitychnoi systemy pidpryiemstva (pp. 59-71). Odesa: Odeska natsionalna akademiia kharchovykh tekhnolohii, Feniks.

11. Kuprina, N. M. (2014). Restrukturyzatsiia pidpryiemstv kharchovoi promyslovosti yak mekhanizm pidvyshchennia rivnia yikh ekonomichnoi bezpeky. In V. V. Nemchenko (Ed.), Problemy finansovo-ekonomichnoi bezpeky
sub’iektiv hospodarskoi diialnosti v umovakh intehratsii Ukrainy v svitovu ekonomiku (pp. 25-38). Odesa: Odeska natsionalna akademiia kharchovykh tekhnolohii, Feniks.

12. Kuprina, N. M. (2016). Efektyvnist diialnosti pidpryiemstv ta yikh ob’iednan: analiz, monitorinh, zabezpechennia. Ekonomika kharchovoi promyslovosti, 8(1), 19-26; DOI: 10.21691/fie.v8i1.51

13. Goncharuk, A. G. (2008). O prirode ekonomicheskoy effektivnosti predpriyatiy pischevoy promyishlennosti. Ekonomika promyslovosti, (1), 83-90.

14. Doicheva, K. S. (2013). Osoblyvosti otsiniuvannia efektyvnosti diialnosti promyslovoho pidpryiemstva v
suchasnykh umovakh. In V. V. Nemchenko (Ed.), Upravlinnia finansovo-ekonomichnoiu bezpekoiu pidpryiemstv kharchovoi promyslovosti Ukrainy: analiz i syntez metodiv (pp. 89-101). Odesa: Odeska natsionalna akademiia kharchovykh
tekhnolohii, Feniks.

15. Kuprina, N. M. (2007). Otsenka vlyianyia faktorov na yzmenenye renabelnosty oborotnoho kapytala. Ekonomika: problemy teorii ta praktyky, 2(228), 368-373.

16. Stupnytska, T. M. (2007). Pidvyshchennia efektyvnosti vykorystannia osnovnoho kapitalu pidpryiemstv
kharchovoi promyslovosti. Odesa.

17. Osipov, P. V. (2004). Integralnyiy proizvodstvennyiy potentsial pischevoy promyishlennosti. Odessa: Institu
t problem ryinka i ekonomiko-ekologicheskih issledovaniy NAN Ukrainyi.