Food Industry Economics

ISSN-print: 2411-4111
ISSN-online: 2312-847X
ISO: 26324:2012
Архiви

Технологічні інновації в ресторанному бізнесі для забезпечення конкурентоспроможності закладу

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Г. В. Коркач
http://orcid.org/0000-0002-9147-5508
О. М. Котузаки
http://orcid.org/0000-0001-9846-8995
Т. І. Нікітчіна
http://orcid.org/0000-0002-1034-3483
Г. С. Шунько
http://orcid.org/0000-0003-4985-2688

Анотація

Інновації сприяють формуванню нових знань, технологій, відкриттів, народжують інноваційні
технології, що дозволяють утримати та залучити споживачів, послуги, виводити підприємство на но-
вий рівень та ринки. Ресторанні заклади прагнуть в умовах жорсткої ринкової конкуренції надати кліє-
нтам якісні послуги харчування та обслуговування. Від харчування вирішальним чином залежить здо-
ров'я та благополуччя людини. Сьогодні споживач, крім безпеки, все більше цікавиться впливом різ-
них харчових продуктів на його здоров'я. Тому перед закладами ресторанного господарства стоїть
задача не тільки смачно нагодувати клієнта, але і корисно. У роботі досліджено вплив продуктів пере-
робки топінамбуру, які володіють пребіотичними властивостями, на якісні показники печива. Визначе-
но вплив добавки на показники якості клейковини і встановлено покращення органолептичних показ-
ників печива з пребіотиком. Впровадження технологічної інновації, розширення меню, запровадження
у закладі здорового харчування дозволить викликати інтерес до цього закладу, утримати постійних
клієнтів і залучити нових, що буде сприяти посиленню переваг та конкурентоспроможності.

Ключові слова:
технологічні інновації, ресторанний бізнес, здорове харчування, печиво, конкурентоспроможність

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Як цитувати
Коркач, Г., Котузаки, О., Нікітчіна, Т., & Шунько, Г. (2021). Технологічні інновації в ресторанному бізнесі для забезпечення конкурентоспроможності закладу. Food Industry Economics, 13(4). https://doi.org/10.15673/fie.v13i4.2194
Розділ
Актуальні аспекти розвитку готельно-ресторанного бізнесу та туризму
Біографії авторів

Г. В. Коркач, Одеська національна академія харчових технологій вул. Канатна, 112, м. Одеса, Україна, 65039

доктор технічних наук, доцент
кафедра готельно-ресторанного бізнесу

О. М. Котузаки, Одеська національна академія харчових технологій вул. Канатна, 112, м. Одеса, Україна, 65039

кандидат технічних наук, доцент
кафедра готельно-ресторанного бізнесу

Т. І. Нікітчіна, Одеська національна академія харчових технологій вул. Канатна, 112, м. Одеса, Україна, 65039

кандидат технічних наук, доцент
кафедра готельно-ресторанного бізнесу

Г. С. Шунько, Одеська національна академія харчових технологій вул. Канатна, 112, м. Одеса, Україна, 65039

кандидат технічних наук, старший викладач
кафедра готельно-ресторанного бізнесу

Посилання

1. Как в последний раз: в Украине выросла посещаемость кафе и ресторанов // VESTI.UA: сайт газеты
Вести. 2021. 12 марта. URL: https://vesti.ua/strana/kak-v-poslednij-raz-v-ukraine-vyrosla-poseshhaemost-kafe-irestoranov (дата звернення 08.1 1 .2021).
2. Шумпетер Й. Теория экономического развития. М.: Прогресс, 1982. 34 с.
3.Беляев Ю.М. Инновационный менеджмент: учебн. для бакал. М: Дашков и К, 2013. 220 с.
4. Фатхутдинов Р.А. Инновационный менеджмент: учебн. для вузов. СПб: Питер, 2013. 448 с.
5. Аврамова О.Є., Кізь Е.С. До проблеми визначення інновації // Вісник Нац. техн. ун-ту "ХПІ". Зб. на-
ук. пр. темат. вип.: Актуальні проблеми розвитку українського суспільства. Харків : НТУ "ХПІ". 2011. № 30. С.
161 -165.
6. Іванова В.В. Дослідження теорії поняття інновації // Економіка промисловості. 2009. № 4. С. 80-86.
URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/econpr_2009_4_15 (дата звернення 08.1 1 .2021).
7. Іжевський В.В. Економічна суть інноваційної діяльності підприємств торгівлі та ресторанного госпо-
дарства Електронний ресурс // Науковий огляд: електрон. версія журн. 2021. URL: http://intkonf.org/izhevskiyvv-ekonomichna-sut-innovatsiynoyi-diyalnosti-pidpriemstv-torgivli-ta-restorannogo-gospodarstva/ (дата звернення
08.1 1.2021).
8. Найдюк В.С. Сутність та передумови інноваційного розвитку підприємств// Маркетинг і менеджмент
інновацій. 2013. № 3. С. 251-263.
9. П'ятницька Г.Т. Ресторанне господарство України: ринкові трансформації, інноваційний розвиток,
структурна переорієнтація: монографія. К.: Київ. нац. торг-екон. ун-т, 2007. 465 с.
10. П'ятницька Г.Т., П’ятницька Н.О. Вплив інноваційних змін на діяльність підприємств ресторанного
господарства // Економіка розвитку. 2013. № 1(65). С.122-126.
11. Ottenbacher M., Gnoth J. How to develop successful hospitality innovation // Cornell Hospitality Quarterly. 2005. Vol.46 (2). P. 205-222. doi: 10.1177/0010880404271097
12. Ivkov M., Blesic I., Simat К. Innovations in the restaurant industry: An exploratory study. Ekonomica Poljoprivrede. 2016. V.63, №4. P. 1169-1186. DOI:10.5937/ekoPolj1604169I.
13. Godinsky M. How Foodservice Innovation Has Changed in Response to Coronavirus // Euromonitor international. 2021. 19 may. URL: https://www.euromonitor.com/article/how-foodservice-innovation-has-changed-inresponse-to-coronavirus (viewed on: 8.1 1 .2021).
14. Backman M., Klaesson J., Öner Ö. Innovation in the Hospitality Industry: Firm or Location? // Tourism
Economics. 2017. Vol. 23 (8). P. 1591 -1614. doi: 10.1177/1354816617715159
15. Про інноваційну діяльність: Закон України від 04.07.2002 р. № 40-IV. За станом: 05.12.2012.
URL:https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/40-15#Text (дата звернення 8.1 1 .2021).
16. Ардатская М.Д. Пробиотики, пребиотики и метабиотики в коррекции микроэкологических наруше-
ний кишечника // Медицинский совет. 2015. № 13. С. 94-99.
17. Wilson B, Whelan K. Prebiotic inulin-type fructans and galacto-oligosaccharides: definition, specificity,
function, and application in gastrointestinal disorders // Journal of Gastroenterology and Hepatology. 2017. Vol. 32 (1).
P.64-68. doi: 10.1111/jgh.13700.