Food Industry Economics

ISSN-print: 2411-4111
ISSN-online: 2312-847X
ISO: 26324:2012
Архiви

Громадівський вимір публічного управління в умовах децентралізації влади та управління

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

О. І. Павлов
http://orcid.org/0000-0001-6431-5210
І. О. Павлова

Анотація

У статті обґрунтовано новий підхід до системи публічного управління в Україні, визначено її
структуру, характеристику суб’єктів публічного управління, вказано джерело та сферу розповсюджен-
ня їх владно-управлінських повноважень. Доведено зростаюче значення об’єднаних територіальних
громад (ОТГ) в управлінні суспільними справами, висвітлено тенденцію переміщення
центру тяжіння владних повноважень від органів державної влади до інститутів самоврядування.
Сформульовано мету дослідження, яка полягає у визначенні сутності громадівського виміру публічно-
го управління в умовах децентралізації влади і управління та у виявленні ключової ролі в цьому про-
цесі ОТГ. Для її досягнення використано системний підхід, сукупність загальнонаукових та спеціаль-
них методів. Наукове та практичне значення дослідження випливає з обґрунтування концептуальних
засад сучасної системи публічного управління, яка враховує суспільне призначення реформи децент-
ралізації влади та управління, розширення владних повноважень ОТГ, їх вплив на майбутній адмініст-
ративно-територіальний устрій країни.

Ключові слова:
адмінистративно-територіальний устрій, владно-управлінські відносини, гро- мадівський вимір публічного управління, децентралізація, місцеве самоврядування, об’єднана терито- ріальна громада

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Як цитувати
Павлов, О., & Павлова, І. (2020). Громадівський вимір публічного управління в умовах децентралізації влади та управління. Food Industry Economics, 12(2). https://doi.org/10.15673/fie.v12i2.1745
Розділ
Особливості функціонування і розвитку механізмів публічного управління та адміні
Біографії авторів

О. І. Павлов, Одеська національна академія харчових технологій вул. Канатна, 1 12, м. Одеса, Україна, 65039

доктор економічних наук, професор
завідувач кафедри економіки промисловості

І. О. Павлова, Одеська національна академія харчових технологій вул. Канатна, 1 12, м. Одеса, Україна, 65039

кандидат економічних наук
старший інспектор відділу аспірантури і докторантури

Посилання

1 . Keeling D. Management in Government. London: Allen & Unwin, 1972. 216 р.
doi.org/10.4324/9780203701690.
2. Pollitt C., Bouckaert G. Public Management Reform: A Comparative Analysis. Oxford: University Press.
2004. 240 p.
3. Scott Z. Decentralization, Local Development and Social Cohesion: An Analytical Review: GSDRC
Research Paper. International Department, University of Birmingham. Birmingham UK: The Governance and Social
Development Resource Centre (GSDRC). 2009. 22 p.
4. Fearon, J. D., Humphreys M., Weinstein J. M. Can Development Aid Contribute to Social Cohesion after
Civil War? Evidence from a Field Experiment in Post-conflict Liberia. American Economic Review: Papers &
Proceeding. 2009. 99 (2). Р. 287‒291 . doi: 10.1257/aer.99.2.287.
5. Allen J.C., Cordes S.M., Covey S. Building on Assets and Mobilizing for Collective Action: Community
Guide. Lincoln: Center for Applied Rural Innovation. University of Nebraska ‒ Lincoln. 2002. 39 p.
6. Community Culture and the Environment: A Guide to Understanding a Sense of Place. Washington: Office
of Water. 2002. 281 p.
7. Chavis. D. Strategic Factors for Building Community: The Five C‵ s Community, Сonnections, Control,
Cash, & Collective Action. Baltimore: Campaign Consultation. 2006. 6 p.
8. Куценко Т.Ф., Дударенко Є.Ю. Об’єднані територіальні громади в Україні: короткий аналітичний
огляд // Економіка та держава. 2017. № 3. С. 64‒70.
9. Корнєва О.В. Основні проблеми проведення реформи децентралізації в Україні у 2014‒2018 роках.
URL: https://pap.in.ua/3_2018/18.pdf (дата звернення:18.03.2020).
10. Олійник Я.Б., Остапенко П.О. Формування спроможних територіальних громад в Україні: перева-
ги, ризики, загрози // Український географічний журнал. 2016. № 4. С. 37‒43. doi.org/10.15407/ugz2016.04.037.
11. Родченко В.Б., Нечипоренко Я.С. Реалізація, моніторинг і оцінювання стратегії розвитку підприє-
мництва в об’єднаних територіальних громадах // Науковий вісник Ужгородського національного університету.
Серія «Міжнародні економічні відносини і світове господарство». 2018. Вип. 19. Ч. 2. С. 162‒167.
12. Коломієць І.Ф., Пелехатий А.О. Теоретико-практичні аспекти формування об’єднаних територіаль-
них громад а Україні // Економіка України. 2017. № 4. С. 46‒55.
13. Спасів Н.Я. Об’єднана територіальна громада як новітній суб’єкт місцевого самоврядування: науко-
ве пізнання // Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Економічні науки». 2019. Вип.
33. С. 209‒211. doi: 10.32999/ksu2307-8030/2019-33-41.
14. Павлов О. І. Сільські території України: історична трансформація парадигми управління: моногра-
фія. Одеса: Астропринт. 2006. 360 с.
15. Децентралізація в Україні. [Веб-сайт]. URL: https://decentralization.gov.ua/gromada (дата звернен-
ня: 23.03.2020).
16. Україна. Адміністративно-територіальний устрій. Статистика. [Веб-сайт]. URL:
https://static.rada.gov.ua/zakon/new/NEWSAIT/ADM/zmist.html (дата звернення: 23.03.2020).
17. Батанов О.В. Місцеве самоврядування в умовах глобалізації // Міждисциплінарні гуманітарні студії.
Сер. Правничі науки. К.: Ін-т держави і права імені В.М. Корецького НАН України. 2014. Вип. 1. С. 5‒13.